Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 26.07.2022 г.

46

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”

            

П О К А Н А

 

На  26.07.2022 год. /вторник/ от 16.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Бюджет и финансова политика” при

следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно изменение на Решение №877/26.04.2022 г. на Общински съвет – Плевен и еднократно финансово подпомагане на дейността на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „СПОРТЕН КЛУБ ПО ТРИАТЛОН БОРИСЛАВ ДОКОВ“ – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в детски и учебни заведения.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ обособен офис с площ 15 кв.м., част от ритуална зала, находяща се на ІІ – ри етаж в административно – търговска сграда, УПИ ІІІ, кв.1 по плана на с.Мечка (актуван с АОС № 30631/11.06.1996 г.).

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно продажба на общинско жилище от фонд „Жилища за продажба”, находящо се в гр. Плевен, ул. Георги Кочев №13, вх.Б, ет.5, ап.15.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно разглеждане и утвърждаване на списък на общинските жилища от фонд “Жилища за продажба”, които да бъдат продадени на настанените в тях наематели, отговарящи на условията в Закона за общинската собственост и Наредба №18/2019 г.  на Общински съвет – Плевен, и определяне  продажни цени  на жилищата.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно продажба на незастроен общински недвижим имот с идентификатор 06999.501.890 с площ 564 кв.м – УПИ ІII-34  в кв.17а, отреден за жилищно строителство, по плана на с. Буковлък, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно продажба чрез публичен търг на общински незастроен поземлен имот с идентификатор 61426.501.592, с площ 635 кв.м., съставляващ УПИ ХІХ в кв.23 по регулационния план на с. Радишево, общ. Плевен, отреден за жилищно строителство.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8. Доклад от АДФИ относно извършена финансова инспекция на Община Плевен.

9. Заявление от Петър Бетовски – Управител на „НАРМАГ“ ООД относно изграждане на топла връзка над улица.

10. Заявление от Силвия Златкова относно партньорство в проект за издаване на книга.

11. Други.                                        

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ПЕПО ПЕТКОВ/