Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 27.07.2021 г.

72

  О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”

 

П О К А Н А

 

На  27.07.2021 год. /вторник/ от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Бюджет и финансова политика” при

Следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

1. Предложение относно сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местно самоуправление в Българя – ФЛАГ“ ЕАД за поемане на краткосрочен общински дълг по реда на Закона за общинския дълг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2.Предложение относно отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост в детски и учебни заведения.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно разкриване на две щатни бройки за медицински специалисти в здравни кабинети в ДГ „Щастливо детство“ - централна сграда и филиал „Приказен свят“, гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно одобряване на  схема за разполагане на преместваеми обекти по реда на чл. 56 от ЗУТ, провеждане на тръжна процедура и отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5.Предложение относно допълване и приемане на схема за разполагане на преместваемо съоръжение – павилион за търговска и обслужваща дейност (обозначен на схема като №17) – публична общинска собственост, разположен в УПИ I, кв.67 по плана на гр. Славяново, община Плевен. Отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, находящи се в УПИ I, кв.67 по плана на гр. Славяново, община Плевен, за разполагане на преместваеми съоръжения – павилиони (обозначени на схема като № № 8, 9, 13, 14, 16 и 17), на основание чл.56, ал.2 от ЗУТ.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно продажба на общински недвижим поземлен имот, находящ се в гр. Плевен, жк „Кайлъка“ с идентификатор 56722.666.6 с площ 521 кв.м – част от УПИ I, кв.428 по регулационния план на града, чрез публичен търг. 

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно продажба на общински недвижим имот – поземлен имот с идентификатор 06999.501.875 с площ 818 кв.м, съставляващ УПИ V в кв.3 по плана на с. Буковлък, отреден за магазини, чрез публичен търг. 

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно продажба на застроен общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 55765.301.863 – УПИ I-186 в кв.16 по плана на с. Пелишат, отреден за жилищно строителство, на собствениците на законно построена върху него сграда.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно закупуване на сграда, построена върху общински поземлен имот с идентификатор 67088.701.1930 с административен адрес: гр. Славяново, ул. „Вежен“ №41.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно закупуване на сграда, построена върху общински поземлен имот с идентификатор 53583.201.196 с административен адрес: с. Опанец, ул. „Христо Сръбски“ №50.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

11. Доклад от АДФИ относно финансова инспекция в Община Плевен.

12. Отговор от Кмета във връзка с искане за обособяване на детска площадка.

13. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ПЕПО ПЕТКОВ/