Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 26.06.2017 г.

88

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”

 

 П О К А Н А

 

На  26.06.2017 год. /понеделник/ от 16.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Бюджет и финансова политика” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

               1. Предложение относно приемане на нова Наредба №11 за символите, почетните знаци и отличията на Община Плевен.

Внася: Постоянна комисия по „Култура, вероизповедания и международна дейност”

               2. Предложение относно учредяване право на строеж за изграждане на лятна кухня с навес върху застроен урегулиран поземлен имот – УПИ –697, кв.56а по плана на с. Ясен, Община Плевен, частна общинска собственост.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

                     3. Предложение относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща каса №4, с площ 6,00  кв.м., находяща се в град Плевен, пл. „Иван Миндиликов”№7, в сградата на Автогара – Плевен, първи етаж.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

               4. Предложение относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща каса №1 с площ 4,50  кв.м., находяща се в град Плевен, пл. „Иван Миндиликов”№7, в сградата на Автогара – Плевен, първи етаж.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

               5. Предложение относно отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ обособена част от ритуална зала с площ 15 кв.м., находяща се на ІІ етаж в административно-търговска сграда, УПИ ІІІ, кв.1 по плана на с. Мечка, актуван с АОС №30631/11.06.1996 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

               6. Предложение относно продажба на общински недвижм имот – незастроен УПИ ХІІ с площ 595 кв.м., отреден за жилищно строителство, кв.7 по плана на с. Буковлък, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

               7. Предложение относно закупуване на нежилищна сграда – гараж с идентификатор 56722.660.940.9, находящ се в гр. Плевен, ул. „проф. Илия Бешков”№17.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

               8. Предложение относно сключване на предварителен договор за промяна границите на съседни урегулирани поземлени имоти, на основание чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от ЗУТ и чл.50 от Наредба №7 на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

               9. Предложение относно проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за кв.243 по плана на гр. Плевен и сключване на предварителен договор за промяна границите на съседни урегулирани поземлени имот, на основание чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от ЗУТ и чл.50 от Наредба №7 на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

                  10. Предложение относно отмяна на Решение №422/22.12.2016 г. на Общински съвет – Плевен.

                  Внася: Христомир Христов – Председател на Група общински съветници „Патриоти за Плевен”

11. Други.

                                                                                            

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ПЕПО ПЕТКОВ/