Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 25.10.2021 г.

170

 

ОБ Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”

 

П О К А Н А

 

На  25.10.2021 год. /понеделник/ от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Бюджет и финансова политика” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Информация относно изпълнението на бюджета на Община Плевен, сметките от средства от Европейския съюз и основните показатели към 30.06.2021 г.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2022-2024 година за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на Община Плевен, както и индикативен разчет на средствата от Европейския съюз за същия период.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно изменение на Инвестиционната програма на Община Плевен за 2021 година.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно извършване на промяна в разчета за капиталовите разходи на Община Плевен за 2021 година за обект „Основен ремонт на Автогара Плевен“, изпълняван по проект, финансиран със средства от „Регионален фонд за градско развитие“ АД, „Банка ДСК“ АД и собствено участие на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД за поемане на краткосрочен общински дълг по реда на Закона за общинския дълг за изпълнение на проект №BG16M1OP002-5.004-0006-C01 „Утвърждаване на екологосъобразния обществен електротранспорт в Плевен“.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно даване съгласие за разсрочване на последна изравнителна вноска по банков инвестиционен кредит на „Тибор“ ЕАД.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно продажба на общински недвижим имот, находящ се в гр.Плевен, ул.“Родопи“ №5-7 – поземлен имот с идентификатор 56722.660.1431 с площ 250 кв.м. – УПИ ІV-1987, 1988 в кв.355 по плана на гр.Плевен, отреден за жилищно строителство, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно продажба на общински недвижим имот – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.661.734.1.1 с площ 76,60 кв.м., с предназначение: жилище, апартамент, находящ се на полуподземен етаж от двуетажна жилищна сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.661.734, с административен адрес на жилището: гр.Плевен, ул. проф. Асен Златаров №22, ет. 0, ап.№1.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно продажба на незастроен общински недвижим имот с идентификатор 06999.501.887 с площ 473 кв.м. – УПИ ХІІ-115 в кв.17, отреден за жилищно строителство, по плана на с.Буковлък, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно даване съгласие за предоставяне под наем на земеделски имоти (полски пътища и нефункциониращи напоителни канали) общинска собственост, проектирани в плана за земеразделяне, включени в масивите за ползване за стопанската 2021/2022 година и определяне на цена за ползване на тези имоти.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

11. Предложение от ДФСГ”Интелект” относно планиране на средства от Бюджет 2022, необходими за премахването на ненужна сграда.

12. Други.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     

                /ПЕПО ПЕТКОВ/