Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 25.03.2019 г.

67

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”

П О К А Н А

На 25.03.2019 год. /понеделник/ от 16.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Бюджет и финансова политика” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.  Предложение относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2020-2022 година за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на Община Плевен, както и индикативен разчет на средствата от Европейския съюз за същия период.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно дофинансиране на съществуващи маломерни паралелки в училищата на територията на община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно определяне на цени и продажба на движими вещи, собственост на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно обявяване за частна общинска собственост на помещение със застроена площ 9,2 кв.м. на първи етаж в Административната сграда на кметство с.Николаево и предоставянето му за възмездно ползване на „Български пощи” ЕАД за извършване на универсална пощенска услуга на населението в кметство.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно продажба на застроен общински недвижим имот на собственика на законно построени върху него сгради, представляващ поземлен имот с идентификатор: 56722.661823 – УПИ VІІ-8682, кв.70, отреден за жилищно строителство, по плана на град Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно продажба на застроен общински поземлен имот с идентификатор: 56722.662.569 на собственика на законно построени върху него сгради, находящ се в град Плевен, ул.”Цар Иван Шишман” №25 – УПИ VІ – 7600, кв.330.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно продажба на незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 56722.668.1071 – УПИ VІІ-7197, кв.181б по плана на град Плевен, ул.”Балчик” №11б с площ 277 кв.м., отреден за жилищно строителство.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно продажба на общински недвижим имот – незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 56722.660.137 – УПИ VІІІ-2290, кв.241, отреден за жилищно строителство, град Плевен, ул.”Битоля” №29, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно продажба на незастроен поземлен имот с идентификатор 56722.659.481 – УПИ ХІ, кв.115а, ул.”Дойран” №31, гр.Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно продажба на общински недвижим имот, представляващ незастроен УПИ ХІХ-66, отреден за жилищно строителство, кв.13 по плана на с.Буковлък.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

11. Предложение от Димитър Митев – директор на Средно училище ”Иван Вазов”, гр. Плевен относно промяна в Наредба №18.

12. Предложение от Ивайло Атанасов – председател на Настоятелството на читалище ”Съгласие 1869”, относно отпускане на финансови средства.

13.  Информация за актуалното състояние на четвъртото тримесечие на 2018 година на ”Дентален център 1 – Плевен”ЕООД.

14.  Годишен финансов отчет за 2018 година на ”Дентален център 1 - Плевен” ЕООД.

15. Доклад на АДФИ за извършена финансова инспекция и заключение към него.

16. Други.

          

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                                      /Пепо Петков/