Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 25.02.2019 г.

61

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”

П О К А Н А

 

На 25.02.2019 год. /понеделник/ от 16.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Бюджет и финансова политика” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Обсъждане  на  програмите за развитие  на търговските дружества с общинско участие за 2019 година.

2. Предложение относно изменение на Решение №1197/31.01.2019 г. на Общински съвет - Плевен относно приемане на Сборния бюджет на Община Плевен за  2019 година.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно промяна в частта „Уточнен пан” на разчета за капиталови разходи на Община Плевен за 2018 година по обекти, изпълнявани по проек „Интегриран воден цикъл Плевен-Долна Митрополия” ОПОС 2014-2020 г.

      Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно реконструкция на уличното осветление на град Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно даване съгласие за подписване на запис на заповед по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.004-0026-C01, проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център Плевен, като част от националната мрежа от 27 области информационни центъра през периода 2019-2021 г.”, финансиран по процедура BG05SFOP001-4.004 „Осигуряване функциониране на националната мрежа от 27 областни информационни центрове през периода 2019-2021 г. на Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., с цел обезпечаване на искане за авансово плащане на проекта.

                  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно дофинансиране на съществуващи маломерни паралелки в училищата на територията на Община Плевен.

                  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно закупуване на жилищен имот – едноетажна къща, попадаща в УПИ ХХ, кв.42 по плана на с. Буковлък.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно продажба на идеална част от застроен общински поземлен имот с идентификатор 56722.660.757 на собственика на апартамент в законно построена върху него жилищна сграда, находяща се в град Плевен, ул. „Цар Симеон” №13 – УПИ ХІІ, кв.378.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно продажба на масивна едноетажна нежилищна сграда – фурна, попадащ в УПИ І, кв.7, по плана на с. Ралево, актувана с АОС №41908/10.01.2017 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.660.487.2.2 със застроена площ  17,58 кв.м., представляващ подземен гараж №15, на ул. „Георги Бенковски” №75, гр. Плевен, актуван с АОС №42838/22.11.2018 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, на територията на град Плевен за поставяне на преместваеми съоръжения – павилиони.

                  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно промяна границите на съседни поземлени имоти по Проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ и VІІ, кв.182а по плана на гр. Плевен и сключване на предварителен договор, на основание чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от ЗУТ и чл.50 от Наредба №7 на Общински съвет – Плевен.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

13. Уведомително писмо от „Парксторой”ЕООД, гр.Плевен относно изпълнението на възложени дейности от Община Плевен.

14. Писмо от „Топлофикация – Плевен” ЕАД във връзка с облекчаване на административни дейности.

15. Годишен план за дейността на отдел”Вътрешен одит” за 2019 г.

16. Други.

          

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                                   /Пепо Петков/