Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 24.08.2021 г.

63

 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”

 

П О К А Н А

 

На  24.08.2021 год. /вторник/ от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Бюджет и финансова политика” при

Следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно приемане на начални цени по сортименти и дървесни видове за обектите, от които ще се продава дървесина на корен на търговци, ценоразпис за продажба на дървесина на физически лица, юридически лица и търговци /в случаите на чл. 71, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 6 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти/, начална цена за добив на дървесина до временен склад, за задоволяване нуждите на местното население от община Плевен с дърва за огрев, ценоразпис за продажба на дърва за огрев за местното население от временен склад и приемане на ограничения за физически лица, имащи право да закупят дърва за огрев за лична употреба.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в учебни заведения.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно продажба на застроен общински недвижим имот на собственика на законно построена върху него сграда – поземлен имот с идентификатор 56722.660.1446, УПИ VІ в кв.355а по плана на гр.Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно продажба на общински незастроен поземлен имот с идентификатор 56722.668.64 с площ 240 кв.м., съставляващ УПИ V-7156 в кв.182а по регулационния план на гр.Плевен, отреден за жилищно строителство, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно закупуване на сграда с идентификатор 37856.501.33.1 със застроена площ 84 кв.м., построена в общински поземлен имот с идентификатор 37856.501.33, съставляващ УПИ Х-33, кв.81 по плана на с.Коиловци, административен адрес: с.Коиловци, общ.Плевен, ул. „Средна гора“ №38.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно закупуване на сгради с идентификатори 73523.501.370.1 със застроена площ 83кв.м, 73523.501.370.2 със застроена площ 14кв.м и 73523.501.370.3 със застроена площ 71кв.м,  построени върху общинска земя в УПИ XVII-370, кв.13 с административен адрес: с.Тученица, общ.Плевен, ул. „Среброструй” №3.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7.  Предложение относно закупуване на сграда с идентификатор 56722.661.847.2 със застроена площ 29 кв.м, построена върху общинска земя в УПИ IX -8770, кв.64 с административен адрес: гр.Плевен, ул. „Осогово” №45.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно закупуване на жилищна сграда с идентификатор 56722.257.1 с площ 27 кв.м. и жилищна сграда с идентификатор 56722.663.257.2 с площ 7 кв.м., построени в поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 56722.663.257, съставляващ УПИ VІІІ – 7911 в кв453 по регулационния план на гр.Плевен, с адрес: гр.Плевен, ул. „Маргит“ №1.          

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно уреждане на отношения между Община Плевен и физически лица във връзка с приложението на действащ Подробен устройствен план – План за улична регулация на незастроени урегулирани поземлени имоти Х-154, ХІ-154, ХІІ-154, кв.12 по плана на с.Радишево, общ.Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор ПИ 56722.654.419, попадащ в границите на УПИ І – за обществено, жилищно строителство, подземни гаражи и трафопостове, кв.716, ж.к. „Сторгозия“, гр.Плевен и сключване на предварителен договор на основание чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно одобряване проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 56722.667.835, 56722.667.831 и 56722.667.834, попадащи в границите на УПИ ІІІ – За жилищен комплекс и подземни гаражи и УПИ І – За детски дом и ясли в кв.6 по плана на гр.Плевен и сключване на предварителен договор на основание чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

12. Актуално състояние на търговските дружества с общинско участие към 30.06.2021 г.

13. Протоколи от проведени конкурси за избор на експерт – счетоводители на търговските дружества с общинско участие „Тролейбусен транспорт“ ЕООД и  „ТИБОР“ ЕАД.

14. Информация за влиянието на ограничителните мерки във връзка с разпространението на COVID-19 върху финансовото състояние на „ТИБОР“ ЕАД към 30.06.2021 г.

15. Други.

                                                                                                                                                   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ПЕПО ПЕТКОВ/