Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 24.06.2019 г.

58

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”

П О К А Н А

На 24.06.2019 год. /понеделник/ от 16.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Бюджет и финансова политика” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение относно закупуване на недвижим имот- сграда за търговия: магазин с идентификатор 56722.655.82.37, находящ се в град Плевен, ж.к. „Сторгозия“ между бл.22 и бл.37.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно продажба на общински недвижим имот, представляващ незастроен УПИ VІ, отреден за жилищно строителство, кв.7 по плана на с. Буковлък, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно продажба на общински недвижим имот, представляващ незастроен УПИ VІІ, отреден за жилищно строителство, кв.7 по плана на с. Буковлък, чрез публичен търг.

Внася: арх. Невяна Иванчева – ВРИД Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно прекратяване на съсобственост между Община Плевен и Владимир Детелинов Василев върху недвижим имот, представляващ застроен урегулиран имот – УПИ ІІ – 450, кв.88 по плана на с. Николаево, Община Плевен.

Внася: арх. Невяна Иванчева – ВРИД Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно учредяване право на строеж за изграждане на 1 бр. надземен гараж върху общински поземлен имот с идентификатор 56722.668.104 – УПИ І, кв.265 по плана на град Плевен, ул. „Сан Стефано“ /ул. „Скопие“, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6.  Предложение относно учредяване право на строеж за изграждане на надземни гаражи върху общински поземлен имот с идентификатор 56722.661.769 – УПИ І, кв.67 по плана на град Плевен, бул. „Христо Ботев“, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно промяна границите на съседни поземлени имоти по Проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлени имот с идентификатори 37856.231.17, 37856.231.9, 37856.231.8, 3785.231.7, 37856.231.6, 37856.231.67 и 37856.231.68 в стопанския двор в землището на с. Коиловци, Община Плевен и сключване на предварителен договор, на основание чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от Закона за устройство на територията и чл.50 от Наредба №7 на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

8. Годишен финансов отчет на Плевенска филхармония за предоставените от Община Плевен за 2018 г. средства.

9. Други.

       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                                      /Пепо Петков/