Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 23.08.2022 г.

79

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”

 

П О К А Н А

На 23.08.2022 год. /вторник/ от 16.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Бюджет и финансова политика” при

следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно изменение на Инвестиционната програма на Община Плевен за 2022 година.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно одобряване на Годишен отчет за изпълнението на включения проект в плана за действие за общински концесии на Община Плевен (2018-2020г.) и на концесионните договори за 2021 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно разглеждане и утвърждаване на списък на общинските жилища от фонд “Жилища за продажба”, които да бъдат продадени на настанените в тях наематели, отговарящи на условията в Закона за общинската собственост и Наредба №18/2019 г. на Общински съвет – Плевен, и определяне продажни цени на жилищата.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно уреждане на имуществени отношения с прекратяване на съсобственост между Община Плевен и Веселин Стефанов Иванов във връзка с приложението на действащ Подробен устройствен план – План за улична регулация на урегулиран поземлен имот V-322, кв.2 по плана на с. Върбица, общ. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно закупуване на жилищна сграда с идентификатор 53583.201.249.3 със застроена площ 94 кв.м, селскостопанска сграда с идентификатор 53583.201.249.1 със застроена площ 118 кв.м и гараж с идентификатор 53583.201.249.2 със застроена площ 19 кв.м., построени върху общински поземлен имот с идентификатор 53583.201.249 – УПИ ХVІІ, кв.11 по регулационния план на с. Опанец, с административен адрес: с. Опанец, ул. „Трети март“ №31.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно продажба на незастроен недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Плевен, ул. „Драва” №37 с идентификатор 56722.663.239 с площ 277 кв.м, съставляващ УПИ ХVІІІ-7944 в кв.459 по плана на града, отреден за жилищно строителство, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно продажба на незастроен общински недвижим имот с идентификатор 06999.501.882 с площ 607 кв.м – УПИ VІІІ, отреден за жилищно строителство, кв.7 по плана на  с. Буковлък.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно закупуване на жилищна сграда с идентификатор 56722.661.1002.1 със застроена площ 76 кв.м и гараж с идентификатор 56722.661.1002.2 със застроена площ 23 кв.м, построени върху поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор 56722.661.1002, представляващ УПИ X - 9258, кв.52 по плана на гр. Плевен, отреден за жилищно строителство, с административен адрес: гр. Плевен, ул. „Стоян Михайловски“ №67.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно закупуване на жилищна сграда с идентификатор 06999.501.470.1 със застроена площ 97 кв.м, селскостопанска сграда с идентификатор 06999.501.470.2 със застроена площ 36 кв.м и гараж с идентификатор 06999.501.470.3 със застроена площ 37 кв.м, построени върху поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор 06999.501.470, представляващ УПИ XII, кв.50 по плана на с. Буковлък, отреден за жилищно строителство, с административен адрес: с. Буковлък, община Плевен, ул. „Хайнбоаз“ №7.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно промяна границите на съседни поземлени имоти по Проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 614.130.7, 61426.130.8, 61426.130.9, 61426.130.10, 61426.130.11, 61426.130.12, 61426.130.13, 61426.130.14, 61426.130.15, 61426.130.16, 61426.130.24 и част от 61426.130.224, находящи се в местността Под село, землището на с. Радишево, община Плевен и сключване на предварителен договор, на основание чл.15, ал.3 във връзка с ал.5 от ЗУТ и чл.50 от Наредба №7 на Общински съвет – Плевен.

11. Представени отчети за дейността на общинските фирми за периода 01.01.2022 г. - 30.06.2022 г.

12. Писмо от „Топлофикация - Плевен“ АД.

13. Други.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

 /ПЕПО ПЕТКОВ/