Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 23.06.2020 г.

98

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”

 

П О К А Н А

 

На  23.06.2020 год. /вторник/ от 16.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Бюджет и финансова политика” при

Следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно изменение на Решения №175/30.04.2020 г. и №195/28.05.2020 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно разкриване на две щатни бройки за медицински специалист във втора яслена група в ДГ „Звънче“ гр.Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относноизменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“ в частта относно предмета на дейност на общинското предприятие, общата численост на персонала и длъжностно разписание на служителите на предприятието.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно приемане на пазарна оценка за отдаване под наем на земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

            5. Предложение относно закупуване на построени върху общински поземлен имот жилищни сгради, селскостопански постройки и гараж, находящи се в с.Опанец, ул.“Христо Сръбски“ №49.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

            6. Предложение относно продажба на общински недвижим имот – поземлен имот с идентификатор 56722.663.22 с площ 376 кв.м., съставляващ УПИ Х-663.22 в кв.177 по плана на гр.Плевен, отреден за жилищно строителство, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост, находящи се в УПИ І, кв.67 и кв.44 по плана на гр.Славяново, община Плевен, за поставяне на преместваеми обекти – павилиони на основание чл.56 от ЗУТ.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, представляващи терени за поставяне на преместваеми съоръжения – павилиони за търговска и обслужваща дейност за срок от 5 години. (ОбС-0311)

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, представляващи терени за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион за търговска и обслужваща дейност за срок от 5 години. (ОбС-0312)

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляващи терени за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион за търговска и обслужваща дейност за срок от 5 години. (ОбС-0313)

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляващи терени за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион за търговска и обслужваща дейност за срок от 5 години. (ОбС-0314)

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляващи терени за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион за търговска и обслужваща дейност за срок от 5 години. (ОбС-0315)

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

13. Предложение относно отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляващи терени за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион за търговска и обслужваща дейност за срок от 5 години. (ОбС-0316)

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

14. Писмо от д-р Николай Хинков – управител на „ДКЦ ІІІ Плевен“ ЕООД относно необходимостта от изменение на програмата за развитие на дружеството.

15. Други.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ПЕПО ПЕТКОВ/