Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 23.02.2021 г.

75

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”

 

П О К А Н А

 

На  23.02.2021 год. /вторник/ от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Бюджет и финансова политика” при

Следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно обсъждане на бюджета на Община Плевен за 2021 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Отчет за изпълнението на Програмата за управление за първата година от мандат 2019 – 2023 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от поземлен имот с идентификатор 56722.664.22 – УПИ ІІІ – 6252, кв.259а, находящ се в гр.Плевен, ул. „Шейново“ №16.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно учредяване допълнително право на строеж за изграждане на пристройка към „Търговски комплекс“ върху общински недвижим имот с идентификатор 56722.664.181 – част от УПИ І, кв. 269 по плана на гр.Плевен, ул.“сан Стефано“ №20.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно учредяване право на надстрояване на съществуваща сграда върху общински поземлен имот с идентификатор 47963.501.616 – УПИ VІІ, кв.8 по плана на с.Мечка, община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно учредяване право на пристрояване за изграждане на пристройка към съществуващ гараж №4 върху общински поземлен имот с идентификатор 56722.662.80 – УПИ ІІ, кв. 386, град Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Отдаване под наем на 2 бр. рекламно-информационни елементи /РИЕ/ (билбордове), собственост на Община Плевен и 13 бр. РИЕ за разполагане на преместваеми съоръжения, публична общинска собственост, по плана на гр. Плевен, по реда на чл. 57, ал. 1 от ЗУТ.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8. Приемане на нови схеми за разполагане на преместваеми съоръжения, рекламно-информационни елементи /РИЕ/- (билбордове), по реда на чл. 57, ал. 1 от ЗУТ- публична общинска собственост,по плана на гр. Плевен,и отдаването им под наем.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

            9. Отчет за приходи, разходи и баланс към 31.12.2020 година на търговските дружества с общинско участие /за сведение/.

`           10. Обсъждане на програми за развитие за 2021 година на общинските търговски фирми.

            11. Отчет от Плевенска филхармония за предоставените от Община Плевен средства   за 2020 г.

            12. Писмо от РСПБЗН относно отпускане на средства от бюджета на Община Плевен за 2021 г.

            13. Предложение от ПП ”Възраждане”относно програмата за капиталови разходи на Община Плевен.

            14. Предложение от ПП ”Възраждане” относно културни дейности и разходи, свързани с тях.

            15. Предложение от ПП ”Възраждане” проблемите с бездомни  и домашни кучета.

            16. Отговор от общинска администрация на наша преписка във връзка с предложение от кмета на с. Коиловци.

            17. Анализ на бюджета на Общината за 2020 г. за малките населени места.

            18. Други.

 

          

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ПЕПО ПЕТКОВ/