Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 24.01.2023 г.

219

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”

П О К А Н А

 

На 24.01.2023 год. /вторник/ от 15.30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Бюджет и финансова политика” при

следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение относно изразходване на средствата от дължимите отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците през 2023 год. чрез вътрешни компенсирани промени.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

         2. Предложение относно осигуряване на средства от Община Плевен за актуализация на стойността на Договор № ИРО-2461 от 05.02.2020 г. за изпълнение на обект: „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на обект "Военен етнографски комплекс" на територията  на  парк - музей "Гривица" по проект "Маршрут на паметта: Устойчиви трансгранични туристически продукти за мемориален парк "Гривица" и крепост "Турну", финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Румъния-България 2014-2020 г.”

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно подаване на проектно предложение „Облагородяване на дворно пространство на Детска градина Иглика, гр. Плевен, с идентификатор 56722.660.647, кв. 205, парцел І“ за предоставяне на финансиране по Кампания 2023 на ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“, МЯРКА М02 „ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА“, част от програмата на МТСП за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната, финансирана от програмния бюджет по Националния план за действие по заетостта, с бенефициент Община Плевен.

 Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно учредяване право на надстрояване и пристояване на външна стълба, с обща разгъната застроена площ 65,00 кв. м на сграда, построена върху общински поземлен имот с идентификатор 56722.660.291 – част от УПИ I, кв.348, град Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно уреждане на имуществени отношения между Община Плевен и физически лица върху недвижим имот с идентификатор 56722.667.708, представляващ урегулиран поземлен имот — УПИ II, кв. 2 по плана на гр. Плевен, във връзка с приложението на Подробен устройствен план, включващ План за улична регулация на  гр. Плевен, одобрен със  Заповед № РД-12-516/05.09.2002 г. на Кмета на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно уреждане на имуществени отношения между Община Плевен и други лица, във връзка с приложението на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот — УПИ Х-7986,7989,7990, в кв.182а по плана на гр. Плевен и задънена улица /тупик/ по ок292в - ок292д към ок 292е, изменен на основание чл. 134, ал.2, т.1, 2 и 6 от ЗУТ и одобрен със Заповед №РД-12-203/08.06.2021 г. на Зам.-кмет на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 

7. Предложение относно закупуване на поземлени имоти с идентификатори 56722.659.1028, 56722.659.1029 и 2/5 идеални части от поземлен имот с идентификатор 56722.659.1030, с начин на трайно ползване за „второстепенна улица“, съгласно картата на СГКК – Плевен, собственост на „ИБЕРОАМЕРИКАНА ДЕ ИНВЕРСИОНЕС“ ООД, ЕИК 114691066 – в ликвидация.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно закупуване на сграда с идентификатор 56722.655.158.1, със застроена площ 79 кв.м., построена върху общински поземлен имот с идентификатор 56722.655.158 – УПИ І в кв.701 по регулационния план на града, с административен адрес: гр.Плевен, жк „Сторгозия“.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно продажба на урегулиран застроен общински недвижим имот на собственик на законно построена върху него жилищна сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор 56722.654.196 – УПИ ХVІ-18, кв.7, отреден за жилищно строителство, гр. Плевен, ул. „Оряхово“ №11.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно разглеждане и утвърждаване на списък на общинските жилища от фонд „Жилища за продажба”, които да бъдат продадени на настанените в тях наематели, отговарящи на условията в Закона за общинската собственост и Наредба №18/2019 г. на Общински съвет – Плевен и определяне на продажни цени на жилищата.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

         11. Предложение от кмета на с. Мечка относно предвиждане на средства в бюджета на Община Плевен за 2023 год. за извършване на предстоящи неотложни ремонтни дейности на територията на населеното място.

            12. Други.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                                          /Пепо Петков/