Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 22.11.2022 г.

184

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”

 

П О К А Н А

 

На 22.11.2022 год. /вторник/ от 15.30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Бюджет и финансова политика” при

следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно изменение на Решение №626 от 29.07.2021 г. на Общински съвет – Плевен, изменено с Решение №951 от 30.06.2022 г. за отпускане на заем от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно изменение на Инвестиционната програма на Община Плевен за 2022 година.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно даване на съгласие за осигуряване на средства за актуализация на стойността на Договор № ОП-99 от  27.10.2020 г. с предмет: „Проектиране, авторски надзор, изпълнение на СМР за изграждане на местата на зарядни станции в двете депа, собственост на оператора, и осигуряване на електрозахранването на зарядните станции” в рамките на проект „Утвърждаване на екологосъобразния обществен електротранспорт в Плевен”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”; Одобряване на проект на Анекс към Договор за обществен превоз на пътници на територията на община Плевен и на Анекс към Споразумение за общинско сътрудничество, сключени между Община Плевен и „Тролейбусен транспорт“ ЕООД.

 Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно промяна на одобрена от главния архитект схема за разполагане на преместваеми обекти (17 броя павилиони за търговска и обслужваща дейност), разположени по плана на гр. Славяново, община Плевен, касаеща обединяване на павилиони № 5 и № 6, под № 5, върху част от имот - публична общинска собственост, на основание чл. 27 от Наредба № 15 на ОбС - Плевен и чл.56 от ЗУТ. Отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, находящи се в УПИ I, кв. 67 по плана на гр. Славяново, община Плевен, за разполагане на преместваеми обекти – павилиони (обозначени на схема за разполагане като № 3, № 4, № 5, № 7)

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно приемане на 5 бр. нови схеми за рекламно-информационни елементи /РИЕ/ (билбордове) - собственост на Община Плевен, 1 бр. нова схема за разполагане на преместваемо съоръжение РИЕ върху част от имот - публична общинска собственост по реда на чл. 57 от ЗУТ и отдаването им под наем. Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост за разполагане на РИЕ по съгласувана схема от главен архитект.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно закупуване на жилищна сграда построена върху общински поземлен имот, находящ се в с. Опанец, ул. „Христо Сръбски” №50.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно закупуване на сграда, построена с отстъпено право на строеж, върху поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 56722.661.955, представляващ УПИ VІІ – 9204, кв.56 по плана на гр. Плевен, отреден за жилищно строителство, с административен адрес: гр. Плевен, ул. „Емануил Васкидович“ №23.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно закупуване на гараж с идентификатор 56722.660.742.5, построен с отстъпено право на строеж върху поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 56722.660.742, представляващ УПИ ІХ, кв.379 по плана на гр.Плевен, отреден за жилищно строителство, с административен адрес: гр. Плевен, ул.„Полтава“ №8а.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно продажба на общинско жилище от фонд „Ведомствен”, с адрес: гр. Плевен, ул. Георги Кочев №13, вх. А, ет.5, ап. 12.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно продажба на общински незастроен поземлен имот с идентификатор 61426.501.583 с площ 848 кв.м, съставляващ УПИ XI-583 в кв.23 по регулационния план на с. Радишево, община Плевен, отреден за жилищно строителство, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно продажба на урегулиран застроен общински недвижим имот на собствениците на законно построени върху него сгради, представляващ поземлен имот идентификатор: 53583.201.26 – УПИ ІІ, отреден за жилищно строителство, в кв.12, по плана на с. Опанец, ул. ”Трети март” № 26.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.659.125.2.1, град Плевен, ул. “Панега” №28а.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

13. Предложение относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, отреден за жилищно строителство: ПИ 17854.201.1206 в кв.31 по плана на с.Гривица, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

14. Предложение относно одобряване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ VI-666.1090, УПИ VII и ПИ с идентификатори 666.1090, 666.4, 666.5 и части от ПИ 665.118, 666.9, 666.32 и 666.23 в кв.428 по плана на гр. Плевен и сключване на предварителен договор, на основание чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от ЗУТ и чл. 50 от Наредба № 7 на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

15. Предложение относно одобряване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти VI-224, VII-224, ХI-224 в кв.16 и прилежаща улица от ок 10 до ок 53 по плана на с. Тодорово, община Плевен и сключване на предварителен договор, на основание чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от ЗУТ и чл. 50 от Наредба № 7/2005г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

16. Предложение относно проект за изменение проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 56722.655.202 попадащ частично в границите на УПИ I-За „СПТУ по текстил”, и пространство ограничено от ок 1650а – ок1643 – ок 1642а – 1650 – паркинг и поземлен имот с идентификатор 56722.655.161, попадащ в границите на пространство ограничено от ок 1650а – ок 1643 – ок 1642а – 1650 – паркинг, кв.701а по плана на гр.Плевен и сключване на предварителен договор, на основание чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от ЗУТ и чл. 50 от Наредба № 7 на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

  1. Отчет за текущото състояние на общинските фирми към 30.09.2022 г.
  2.  Други.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                       /ПЕПО ПЕТКОВ/