Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 22.11.2021 г.

127

 

ОБ Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”

П О К А Н А

На  22.11.2021 год. /понеделник/ от 13.30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Бюджет и финансова политика” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно промяна в Приложение №10А „Разчет за финансиране по обекти на капиталовите разходи по обекти по проекти на Европейския съюз през 2021 г.“.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно продажба на застроен поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 67088.701.1364, с площ 485 кв.м, съставляващ УПИ ХХV-1364 в кв.143 по регулационния план на гр.Славяново, общ. Плевен, отреден за жилищно строителство, на собственик на законно построена върху имота сграда.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост на собственика на законно построени върху имота сгради, а именно: поземлен имот с идентификатор 73523.501.370, съставляващ УПИ ХVІІ в кв.13 по плана на с.Тученица, с административен адрес: с. Тученица, общ. Плевен, ул. „Среброструй“ №3.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно продажба на поземлен имот с идентификатор 56722.659.78 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Плевен по реда на Закона за насърчаване на инвестициите /ЗНИ/.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно закупуване на поземлен имот с идентификатор 56722.655.239 с площ 273 кв.м., находящ се в гр. Плевен, жк „Сторгозия“.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно изкупуване на 786/1347 идеални части от съсобствен имот с идентификатор 56722.659.1026, целият с площ 1347 кв.м., находящ се в гр.Плевен, ул. „Дойран“ №128-134, притежавани от длъжник по изпълнително дело, образувано за принудително събиране на публични вземания.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Мотивирано писмо предложение от Сдружение “Изкуствата да мен”, Плевен, представлявано от Милена Грамова – Михайлова, председател и читалище „ЛИК – 1959” – Плевен, представлявано от Николай Пелишатски,председател относно предложение за включване на Осмото издание на Международен фестивал на китарата – Плевен 2022 г. в раздел ІІ „Културни събития с национално и международно значение”на Културен календар на Община Плевен за 2022 г.

 8. Финансови отчети на търговските дружества с общинско участие към 30.09.2021 год.

 9. Отчет за дейността на ОП „Управление на общински земи и гори“ към 30.09.2021 год.

10. Други.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                

                                                                                         /ПЕПО ПЕТКОВ/