Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 22.07.2019 г.

30

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”

П О К А Н А

На 22.07.2019 год. /понеделник/ от 16.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Бюджет и финансова политика” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение относно отмяна на Наредба №10 на Общински съвет – Плевен  и приемане на нова Наредба №10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно изменение на Инвестиционната програма на Община Плевен за 2019 година.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно трансформиране на част от Целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходите за извършване на текущ ремонт на общински пътища.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно продажба на застроен общински поземлен имот с идентификатор 56722.659.17 на собствениците на законно построени върху него сгради, находящ се в град Плевен, ул. „Майска“ №29, УПИ ХV-976, кв.835.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно продажба на недвижим имот, представляващ незастроен УПИ ХVІІІ с площ 670 кв.м., отреден за жилищно строителство, кв.22 по плана на село Буковлък.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно започване на процедура по отчуждаване на недвижими имот с цел прилагане на действащата регулация и изграждане на улица между ОК-19в и ОК-176а в кв.54, град Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

            7. Предложение относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещение за офис с площ 12,00 кв.м., находящо се на І-етаж в масивна двуетажна сграда – Общински дом, парцел І в стр. кв. 20 по плана на село Радишево, Община Плевен, актуван с АОС №31136/19.02.1998 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

8. Предложение БК „Спартак“ относно провеждане на спортен празник.

9. Информация от „Инжстрой“ ЕООД – Плевен относно финансовото състояние на дружеството.

10. Отчет от ОП „Жилфонд“ – Плевен относно изпълнение на бюджета към  30.06.2019 г.

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                  /ПЕПО ПЕТКОВ/