Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 22.02.2022 г.

35

ОБ Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”

П О К А Н А

На  22.02.2022 год. /вторник/ от 16.30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Бюджет и финансова политика” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Отчет за изпълнението на Програмата за управление за втората година от мандат 2019 – 2023 г. на Кмета на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно отдаване под наем на части от имот - публична общинска собственост, представляващи заведение /с прилежащи склад и сервизно помещение/, с площ от 59,30 кв. м. и тоалетна, с площ от 45,16 кв. м., находящи се в гр. Плевен, пл. „Иван Миндиликов“ № 7, в сградата на Автогара Плевен, първи етаж, актувана с АПОС №43447/02.11.2020 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща помещение за търговска дейност, с площ от 8,81 кв. м., находяща се в гр. Плевен, пл. „Иван Миндиликов“ № 7, в сградата на Автогара Плевен, първи етаж, актувана с АПОС №43447/02.11.2020 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относноотдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща помещение за съхранение на багаж, с площ от 10,51 кв. м., находяща се в гр. Плевен, пл. „Иван Миндиликов“ № 7, в сградата на Автогара Плевен, първи етаж, актувана с АПОС №43447/02.11.2020 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5.Предложение относно отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща помещение за поставяне на банкомат, с площ от 2,83 кв. м., находяща се в гр. Плевен, пл. „Иван Миндиликов“ № 7, в сградата на Автогара Плевен, първи етаж, актувана с АПОС №43447/02.11.2020 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6.Предложение относно отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща гише за продажба на билети №1, с площ от 6,71 кв. м., находяща се в гр. Плевен, пл. „Иван Миндиликов“ № 7, в сградата на Автогара Плевен, първи етаж, актувана сАПОС №43447/02.11.2020 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща гише за продажба на билети №2, с площ от 6,71 кв. м., находяща се в гр. Плевен, пл. „Иван Миндиликов“ № 7, в сградата на Автогара Плевен, първи етаж, актувана сАПОС №43447/02.11.2020 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща гише за продажба на билети №3, с площ от 6,71 кв. м., находяща се в гр. Плевен, пл. „Иван Миндиликов“ № 7, в сградата на Автогара Плевен, първи етаж, актувана с АПОС №43447/02.11.2020 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща гише за продажба на билети №4, с площ от 6,71 кв. м., находяща се в гр. Плевен, пл. „Иван Миндиликов“ № 7, в сградата на Автогара Плевен, първи етаж, актувана с АПОС №43447/02.11.2020 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща гише за продажба на билети №5 за продажба на билети, с площ от 6,71 кв. м., находяща се в гр. Плевен, пл. „Иван Миндиликов“ № 7, в сградата на Автогара Плевен, първи етаж, актувана с АПОС №43447/02.11.2020 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост за разполагане на преместваеми съоръжения - павилиони за продажба и консумация на храни и напитки в ПИ 06999.501.838, кв.50б по плана на с. Буковлък, община Плевен - по реда на чл.56 от ЗУТ.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост за инсталиране и използване на телекомуникационно съоръжение и оборудване на площ от 4 кв.м. на съществуваща ЖРК (желязо – решетъчна конструкция), находяща се в имот – парцел VІІІ, кв.5 в двора на Здравна служба, село Пелишат, община Плевен (АОС №31585/24.03.2000 г.) по скица виза №294/10.03.2011 г. на Главния архитект на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

13. Предложение относно продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, отредени за жилищно строителство:  ПИ 06999.501.883, ПИ 06999.501.884  и ПИ 06999.501.885 в кв.7 по плана на с. Буковлък, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

14. Годишни финансови отчети на търговските дружества с общинско участие за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.

15. Годишни програми за развитие на общинските търговски дружества.

16. Доклад за СФУК на ДКЦ ІІІ - Плевен ЕООД за 2021 г.

17. Доклад за състояние на СФУК от ДКЦ ІІ за 2021 г.

18. Годишен план за дейността на отдел „Вътрешен одит” за 2022 г.

19. Доклад и въпросник за самооценка за състоянието на СФУК в „Паркстрой” ЕООД за 2021 г.

20. Доклад за състоянието на СФУК за 2021г. на „Инжстрой” ЕООД – Плевен.

21. Доклад за състоянието на СФУК за 2021 г. на „Тибор” ЕАД – Плевен.

22. Заявление от кметство Горталово за обект за допълнително водоснабдяване.

23. Писмо от Ивайло Атанасов – председател на НЧ „Съгласие 1869”.

24. Писмо от Регионален център по трансфузионна хематология за отпускане на финансови средства.

25. Отговор до ПК по „БФП“ относно искане от Кметство Горталово.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   

                /ПЕПО ПЕТКОВ/