Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 21.09.2017 г.

102

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”

 

П О К А Н А

 

На  21.09.2017 год. /четвъртък/ от 16.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Бюджет и финансова политика” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Анализ на финансови резултати МЦРСМ І Плевен ЕООД към 30.06.2017 г.

2. Доклад за финансова инспекция на Община Плевен.

        3. Предложение относно придобиване право на собственост върху част от поземлен имот с идентификатор 56722.66.650 – бивш пл. №4384, кв. 80 по плана на град Плевен, за изграждане на тротоар.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

            4. Предложение относно продажба на застроен общински недвижим имот на собствениците на построена сграда върху него – УПИ VІІ, кв.50а, с. Буковлък.

            Внася: Милен Яков – ВРИД  Кмет  на Община Плевен

            5. Други.

                                                                                             

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                                          /Пепо Петков/