Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 21.06.2021 г.

237

 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”

 

П О К А Н А

 

На  21.06.2021 год. /понеделник/ от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Бюджет и финансова политика” при

Следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение относно приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба №17/2017 г. на Общински съвет – Плевен за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Изменение на Инвестиционната програма на Община Плевен за 2021 година.

3. Предложение относно отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост в детски и учебни заведения.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно продажба на застроен общински недвижим имот – поземлен имот с идентификатор 56722.663.227 – УПИ VІ-7904 в кв.456, находящ се в гр.Плевен, ул. „Драва“ №34 на собственика на законно построени върху него сгради.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно продажба на застроен общински недвижим имот с идентификатор 06999.501.492 с площ 586 кв.м. – УПИ ХІ в кв.50а, отреден за жилищно строителство по плана на с.Буковлък, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Плевен, ул. Карлово №21, вх.В, ет.1, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.660.554.1.22 с площ 182 кв.м., чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно продажба на застроен общински недвижим имот на собственика на законно построени върху него сгради – поземлен имот с идентификатор 56722.662.594, УПИ ХІІ-7764 в кв.328 по плана на гр.Плевен с административен адрес: гр.Плевен, ул. Цар Иван Шишман №51.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно продажба на застроен недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 06999.501.517 с площ 652 кв.м. – УПИ VІІ в кв.40 по плана на с.Буковлък, отреден за жилищно строителство, на собственика на законно построени върху имота сгради.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно продажба на общински незастроен поземлен имот с идентификатор 56722.668.63 с площ 198 кв.м., съставляващ УПИ VІ-7155 в кв.182апо плана на гр.Плевен, отреден за обществено обслужване, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно прекратяване на съсобственост чрез закупуване на част от поземлени имоти с идентификатори 56722.663.319 и 56722.663.320 с обща площ 530 кв.м., за които е отреден УПИ VІІІ-7975а, 7975, 7976 в кв.457 по плана на гр.Плевен, с административен адрес ул. Проф. Христо Бръмбаров №48.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно закупуване на сграда с идентификатор 56722.661.847.3 със застроена площ 21 кв.м., построена върху общинска земя в УПИ ІХ-8770, кв.64 с административен адрес: гр.Плевен, ул. „Осогово“ №45.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно закупуване на сграда, построена върху общински поземлен имот с идентификатор 56722.654.37 с административен адрес: гр.Плевен, ул.Люляк №42.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

13. Писмо относно неправомерно преразпределение заплатите на служителите в детски ясли и млечна кухня.

14. Писмо относно намаляване на наема на Летния театър в защитена местност „Кайлъка”.

15. Писмо от Българска федерация по тенис относно финансова подкрепа.

16. Предложение относно определяне на заем за залите на ХГ „Илия Бешков”.

17. Заявление от Ивайло Пондев – Председател на УС на Автомобилен и картинг спортен клуб относно ползване под наем на общински терен.

18. Други.

 

 

 

                                                                                                                                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ПЕПО ПЕТКОВ/