Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 21.05.2020 г.

102

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”

 

П О К А Н А

На  21.05.2020 год. /четвъртък/ от 17.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Бюджет и финансова политика” при

следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение относно сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД за поемане на краткосрочен общински дълг по реда на Закона за общинския дълг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно изменение на Инвестиционната програма на Община Плевен за 2020 година.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно допълнение на Решение №175/30.04.2020 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно определяне на базисни наемни цени за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от Общински поземлен фонд за стопанската 2020 – 2021 година.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно продажба на общински недвижим имот – 523 кв.м. ид.част от поземлен имот с идентификатор 87597.301.886, съставляващ УПИ І в кв.78а по плана на с.Ясен, отреден за магазин и трафопост, ведно с построената в имота масивна едноетажна сграда за търговия с идентификатор 87597.301.886.1.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

            6. Предложение относно продажба на застроен общински недвижим имот на собственика на законно построени върху него сгради – ПИ 56722.664.312, УПИ ХІV, кв.274 по плана на гр.Плевен, ул.“Ильо войвода“ №11.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

            7. Предложение относно продажба на поземлени имоти с идентификатори: 56722.561.913, 56722.561.914, 56722.561.915, 56722.651.916 с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, находящ се в землището на гр.Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8. Годишен финансов отчет за 2019 година на ДКЦ ІІІ – гр. Плевен ЕООД;  ДКЦ ІІ -  Плевен ЕООД;” Тибор - гр. Плевен ЕАД”  ;”Тролейбусен транспорт- гр. Плевен  ЕООД”; ”Инжстрой - гр. Плевен ЕООД”.

9. Писмо от ДКЦ ІІ – Плевен ЕООД относно ползване на част от неразпределената печалба.

10. Финансово състояние на общинските търговски дружества за първото тримесечие за 2020 година/за сведение/.

11. Предложение относно отпускане на средства необходими за съществуване на КДК.

12. Писмо от Съюза на военноинвалидите и военно пострадалите относно съвместна дейност.

13. Отговор от Кмета на Община Плевен относно искане за увеличаване бюджета на кметство с. Ясен.

14. Одитен доклад №02003000417 на Сметна палата.

15. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ПЕПО ПЕТКОВ/