Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 20.12.2021 г.

148

 

ОБ Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”

П О К А Н А

 

На  20.12.2021 год. /понеделник/ от 15.30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по „Бюджет и финансова политика” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба №17/2017 г. на Общински съвет – Плевен за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно промяна в Приложение №10А Разчет за финансиране по обекти на капиталовите разходи по обекти по проекти на Европейския съюз през 2021 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно изменение на Инвестиционната програма на Община Плевен за 2021 година.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно изразходване на средства, предоставени на Община Плевен с ПМС №326 от 12 октомври 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно извършване на промяна в разчета за капиталовите разходи на Община Плевен за 2021 година за обект „Основен ремонт на Автогара Плевен“, изпълняван по проект, финансиран със средства от „Регионален фонд за градско възстановяване и развитие“ АД, „Банка ДСК“ АД и собствено участие на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно утвърждаване на новиначални цени по сортименти и дървесни видове за обекти, от които ще се продава стоящадървесина на корен на търговци, ценоразпис за продажба на дървесина на физически лица, юридически лица и, начална цена за възлагане на услугата „добив на дървесина до временен склад“ за задоволяване нуждите на местното население от Община Плевен с дърва за огрев, ценоразпис за продажба на дърва за огрев за местното население от временен склад и приемане на ограничение на количества за физически лица, имащи право да закупят дърва за огрев за лична употреба.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно прекратяване на съсобственост между Община Плевен и Владислава Димитрова Чолакова, върху застроен поземлен имот с идентификатор 56722.668.1086 – УПИ VІІІ-7197а, кв.181б по плана на гр.Плевен, ул. „Балчик“ №11.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно продажба на ½ идеална част от общински недвижим имот, съставляващ застроен поземлен имот с идентификатор 56722.661.987, целият с площ 416 кв.м., съставляващ УПИ ХХІ-9248 в кв.52 по плана на гр.Плевен, отреден за жилищно строителство, с административен адрес: гр.Плевен, ул. „Емануил Васкидович“ №48 на собственика на останалата ½ идеална част от имота и на законно построена върху имота сграда.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно продажба на незастроен общински недвижим имот с идентификатор 06999.501.713 с площ 594 кв.м. – УПИ ХІІІ, отреден за жилищно строителство, кв.7 по плана на с.Буковлък.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно продажба на незастроен общински недвижим имот с идентификатор 06999.501.882 с площ 607 кв.м – УПИ VІІІ, отреден за жилищно строителство, кв. 7 по плана на  с. Буковлък.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно приемане проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ ХІІІ-654.471, кв.715а и улица по ок 58а – ок 87 към ок 88 по плана за регулация на гр.Плевен и сключване на предварителен договор, на основание чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от ЗУТ и чл.50 от Наредба №7/2005 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

12. Искане от Търговска лига – Глобален аптечен център АД.

13. Заявление от Медицински университет – Плевен относно съгласие за продажба на недвижим имот.

14. Искане от Николай Иванов – директор на СУ „Христо Смирненски” - Плевен.

15. Други.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                          

      /ПЕПО ПЕТКОВ/