Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 20.09.2018 г.

149

  О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”

П О К А Н А

На 20.09.2018 год. /четвъртък/ от 15.30  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Бюджет и финансова политика” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение относно изменение на Решение №1023/26.07.2018 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански -  Кмет на Община Плевен

       2. Информация относно изпълнението на бюджета на Община Плевен, сметките за средства от Европейския съюз и основните показатели към 30.06.2018 г.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

            3. Предложение относно одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2019-2021 година за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на Община Плевен, както и индикативен разчет за средствата от Европейския съюз за същия период.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

                4.Предложение относно изменение на Разчет за финансиране на капиталови разходи по обекти от проекти на ЕС за 2018 година.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

   5.Предложение относно извършване на вътрешно-компенсирани промени между обектите от Инвестиционната програма на Община Плевен за 2018 година.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

            6. Предложение относно одобряване на Допълнително споразумение към Договор от 04.09.2014 г. за дългосрочен банков кредит в размер на 1 200 000 лв.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

       7.Предложение относно утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2018/2019 година.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

        8. Предложение относно отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в училища.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

            9. Предложение относно продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост – УПИ І – 321, кв50 по плана на с. Мечка, отреден за малкоетажно жилищно строителство, актуван с АОС №31759/02.02.2001 год.

         Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

       10. Предложение относно закупуване на жилищна сграда със застроена площ 356 кв.м. и навес със застроена площ 12 кв.м., попадащи в общински недвижим имот УПИ Х-186, кв.16 по плана на с. Пелишат.

         Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

      11. Предложение относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион с площ 10,00кв.м. с размери 4,00/2,50 м., находящ се в УПИ І, кв.54 по плана на с. Буковлък, община Плевен (северна част на градинката на центъра на с. Буковлък), скица №922/09.07.2018 г., съгласно схема за разполагане от Главен архитект на Община Плевен, на основание чл.56 от ЗУТ.

       Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

         12. Предложение относно прекратяване на съсобственост между Община Плевен и Александър Георгиев Петров от гр. Плевен, ул. „Захари Зограф” №20 върху недвижим имот, представляващ застроен поземлен имот – УПИ VІІІ-582, кв.41 по плана на с. Брестовец, Община Плевен.

        Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

       13. Предложение относно учредяване право на пристрояване за изграждане на тераси към апартаментите в жилищна сграда с адрес град Плевен, ул. „Чаталджа”№9, построена върху общински недвижим имот.

        Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

       14. Предложение от Никола Попов относно отпускане на средства за издаване на книга.

       15. Докладна записка от Весела Йотова – ВРИД Директор на ОУ „Патриарх Евтимий”, гр. Плевен.

       16. Отговор от Кмета на Община Плевен относно преписка от Авиационно сдружение „Криле”.

      17. Предложение от Кмета на с. Буковлък, община Плевен относно отпускане на средства за закупуване на трактор.

       18. Други.

 

 

 

 

 

          

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                                                      /Пепо Петков/