Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 20.05.2022 г.

85

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”

            

П О К А Н А

 

На  20.05.2022 год. /петък/ от 16.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Бюджет и финансова политика” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение относно сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД за поемане на краткосрочен общински дълг по реда на Закона за общинския дълг за изпълнение на проект № BG16RFOP001-1.007-0005-C01 „Обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в зала „Катя Попова“, гр.Плевен“.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно определяне на базисни наемни цени за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд за стопанската 2022 – 2023 година.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно актуализиране списъка на имоти от Общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади, приет с решение №805 от 24.02.2022 г. на Общински съвет – Плевен и приемане на годишни пазарни цени за отдаване на такива имоти за стопанската 2022 – 2023 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно продажба на общинско жилище от фонд „Ведомствен”, с адрес: гр.Плевен, ул. Шейново №22, ет.5, ап.№ 14.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно продажба на общински незастроен поземлен имот с идентификатор 67088.701.2273 с площ 753 кв.м., съставляващ УПИ ХХІ в кв.88 по регулационния план на гр.Славяново, община Плевен, отреден за жилищно строителство, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно закупуване на гараж с идентификатор 56722.660.1125.5 с площ 26 кв.м., построен в поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 56722.660.1125, съставляващ УПИ ХVІ – 6289 в кв.256 по регулационния план на гр.Плевен, с адрес: гр.Плевен, ул. „Беласица“ №31.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно закупуване на едноетажна вилна сграда със застроена площ 60 кв.м., построена с отстъпено право на строеж върху общински недвижими имот, съставляващ УПИ ІХ-186 в кв.16, с административен адрес: с.Пелишат, община Плевен, ул. „Бенковски“ №51.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно изменение на решение №854/31.03.2022 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

 

9. Отчет за дейността на общинските фирми за периода 01.01.2022 г. – 31.03.2022 г.

10.  Предложение от управителите на ДКЦ ІІ и ДКЦ ІІІ относно промяна на Наредба №8.         

11. Писмо от НЧ „Родолюбие – 2018” относно предоставяне за ползване на имот на ул. „Л. Каравелов” №3.

12. Искане за финансиране от СУ „Христо Ботев” – гр. Славяново.

13. Молба от живущите в бл. „Бреза” относно асфалтиране на околоблоковото пространство.

14. Заявление от Йосиф Панов относно финансово подпомагане за участие в боксов мач.

15. Други.

                                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ПЕПО ПЕТКОВ/