Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 20.02.2020 г.

465

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”

 

П О К А Н А

На  20.02.2020 год. /четвъртък/ от 17.30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Бюджет и финансова политика” при

следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Утвърждаване на Програми за развитие на търговските дружества с общинско участие за 2020 година и  анализ на финансовите резултати към 31.12.2019 г.  

-  „ДКЦ ІІ – Плевен” ЕООД, гр. Плевен;

            -  „ДКЦ ІІІ – Плевен” ЕООД, гр. Плевен;

            -  „Тролейбусен транспорт” ЕООД, гр. Плевен;

            -  „Паркстрой” ЕООД, гр. Плевен;

            -  „Инжстрой” ЕООД, гр. Плевен;

            -  „Тибор” ЕАД, гр. Плевен;

2.  Отчет за резултатите от управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3.  Отчет за изпълнението на Програмата за управление за четвъртата година от мандат 2015 – 2019 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

4. Програма за управление на Кмета на Община Плевен за периода 2019 – 2023 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 5.   Предложение относно изменение и допълнение на Наредба №20 на Общински съвет – Плевен за определяне размера на местните данъци на територията на Община Плевен (пр.Решение №072 от 21.02.2008 г, изм.Р – е №431/29.01.2009 г., Р – е №892/25.03.2010 г., Р – е № 1180/27.01.2011 г., Р – е № 018/ 22.12.2011., Р – е № 393/14.12.2012 г., Р – е № 878/ 19.12.2013 г., Р – е № 264/ 28.07.2016 г.,Р – е № 1192/31.01.2019 г. )

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6.  Предложение относно увеличаване капацитета на Домашния социален патронаж - с. Коиловци.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно закупуване на жилищна сграда и допълващи постройки, построени  в  общински недвижим имот с идентификатор 73523.501.368 – УПИ ІІІ в кв. 14 а по плана на с. Тученица.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно закупуване на недвижим имот – жилищна сграда с идентификатор 67088.701.1362.1, находяща се в гр. Славяново, ул.”Лиляна Димитрова” №20

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

9. Предложение по изпълнение на задължение по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ/АДБФП/ № BG16М10РОО2 – 5.002 – 002 – С01 от 19.03.2018 г.(№ Д – 34 – 14/10.03.2019 г.) за проект” Разработване на Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г. на Община Плевен”, който се усъществява с инансовата подкрепа на Процедура № BG16М10РОО2 – 5.002 „Разработване/ Актуализация на общинските програми на качеството на атмосферния въздух” на Оперативна програма”Околна среда 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд о от държавния бюджет на Републикае България, касаещо обезпечаване на Искане за авансово плащане по проекта чрез учредяването на Запис на заповед.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

10.   Писмо от Кмета на Общината относно формирането на фондовете общински жилища.

11.  Отчет за дейността на ОП”Управление на общински земи и гори” за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.

12.  Искане от Йото Добрев – Кмет на с. Ясен относно усилване на бюджета за 2020 г.  със сумата от 10 000 лв. необходими в дейност 604 –„ Осветление улици и площади”, поради неотложната подмяна и ремонт на осветителни тела, поддръжка на осветлението и при извършване на разходи за плащане на консумираната ел. енергия.

13 .  Искане от Йото Добрев – Кмет на с. Ясен относно отпускане на допълнителни финансови средства в размер на 5 000 лв. в бюджета за 2020 г.

14.  Предложение от Йото Добрев – Кмет на с. Ясен относно отпускане на финансови средства в бюджет 2020 г., необходими за неотложен ремонт на сградата на кметството в населеното място.

15.  Писмо от настоятелството на НЧ”Съгласие 1869” относно осигуряване на гориво за отопление.

16.  Предложение за съвместна работа на фондация”Искам бебе” и Община Плевен.

17.  Предложение от Сдружение”Ловно  - рибарско дружество Плевен” относно финансово съдействие от бюджета на Община Плевен за 2020 год., необходимо за изплащане на премии.

18.  Молба от Емил Райков – директор на ДФСГ”Интелект”относно планиране на финансова подкрепа в размер на 18 000 лв.от бюджета на Община Плевен за 2020 год., необходими за подмяна на котел свързан с  отоплението на учебното заведение.

19.  Писмо от СНЦ СЗРИЦМ относно размера за  встъпителния, годишния членски внос.

20.  Писмо от Управителния съвет на СНЦ СЗРИЦМ.

21.  Отговор от Кмета на  Общината на наша преписка относно възлагане на втора пазарна оценка за имот.

22.  Отговор от Кмета на  Общината на наша преписка относно искане за ремонт на читалище”Извор – 1959”.

23.  Отговор от Кмета на Общината във връзка с искания за ремонти в населените места на територията на Община Плевен.

24.  Отговор от Кмета на Общината във връзка с изграждането на параклис в с. Горталово.

25.  Отговор от Кмета на Общината във връзка с искания от кмета на с. Коиловци.

26. Други.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /ЕМАНУИЛ АРГИЛАШКИ/