Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 19.04.2022 г.

49

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”

            

П О К А Н А

 

На  19.04.2022 год. /вторник/ от 16.30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Бюджет и финансова политика” при

следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Предложение относно обсъждане на Бюджета на Община Плевен за 2022 год.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно приемане на програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Плевен за 2022 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно реформиране на второстепенен разпоредител с бюджет „Обединено счетоводство „Детски ясли“ към Община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

 1.  Предложение относно отмяна на Решение №1195/31.01.2019 г. на Общински съвет – Плевен за приемане на базисна цена на един квадратен метър жилищна площ за ползване на общинско жилище.

Внася: Димитър Карамфилов – общински съветник

 1.  Предложение относно продажба на общинско жилище от фонд „Ведомствен”, находящо се в гр.Плевен, ул. Ген. Тошев №10, вх.Б, ет.2, ап.№7.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно продажба на застроен общински недвижим имот на собственика на законно построени върху имота сгради – поземлен имот с идентификатор 56722.661.823, УПИ VІІ – 8682 в кв.70 по плана на гр.Плевен, с административен адрес: гр.Плевен, ул. Сергей Румянцев №60.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

 1.  Предложение относно продажба на урегулиран застроен общински недвижим имот на собственици на законно построени върху имота сгради – поземлен имот с идентификатор 53583.201.85, УПИ VІІІ в кв.22, по плана на с.Опанец, отреден за жилищно строителство.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

 1.  Предложение относно продажба на застроен общински недвижим имот – поземлен имот с идентификатор 06999.501.893, съставляващ УПИ VІІ-27 в кв.19а по плана на с.Буковлък, отреден за жилищно строителство на собственик на законно построена върху него сграда.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

 1.  Предложение относно продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, отредени за административна сграда, комплекс и за административно обслужване и подземни гаражи: ПИ 56722.654.472 – УПИ VІІ в кв.715а; ПИ 56722.654.227 – УПИ VІ в кв.715а и ПИ 56722.654.218 – УПИ ІV в кв.715 по плана на гр.Плевен, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно закупуване на сграда, построена върху общински поземлен имот с идентификатор 55765.301.186, с административен адрес: с.Пелишат, ул.“Г. Бенковски“ №51 – А.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно  закупуване на жилищна сграда, навес и гараж, построени върху общински поземлен имот с идентификатор 06690.401.280, с административен адрес: с.Бръшляница, ул. Ал. Стамболийски №25.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

 1.  Предложение относно продажба на магазин № 1 с идентификатор 56722.661.9.9.25, находящ се в гр. Плевен, бул. „Георги Кочев” №13, вх.Б чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

 1.  Предложение относно одобряване на схема за разполагане на преместваеми обекти по реда на чл. 56 от ЗУТ, провеждане на тръжна процедура и отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост. (ОбС - 1209/15.04.2022 г.)

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно одобряване на схема за разполагане на преместваеми обекти по реда на чл. 56 от ЗУТ, провеждане на тръжна процедура и отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост. (ОбС – 1210/15.04.2022 г.)

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно Одобряване на схема за разполагане на преместваеми обекти по реда на чл. 56 от ЗУТ, провеждане на тръжна процедура и отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост. (ОбС – 1211/15.04.2022 г.)

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

 1. Годишни финансови отчети на търговските дружества с общинско участие в капитала за 2021 г.
 2. Отговор от Кмета във връзка с предложение от Емил Райков – директор на ДФСГ Интелект, гр.Плевен.
 3. Предложение от Кмета на с.Коиловци относно актуализация на проектобюджет на кметство Коиловци за 2022 г.
 4. Предложение от Кмета на с.Мечка относно разходите по бюджет 2022 г. на кметство с.Мечка.

     20. Други.                                        

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ПЕПО ПЕТКОВ/