Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 17.12.2018 г.

137

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”

П О К А Н А

На 17.12.2018 год. /понеделник/ от 16.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Бюджет и финансова политика” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение относно приемане на Наредба за изменение на Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен.

Внася: Николай Николов Маринов – Общински съветник от НФСБ

2. Предложение относно поемане на дългосрочен дълг под формата на /заем/ кредит от „Регионален фонд за градско развитие” АД – Мениджър на финансов инструмент  „Фонд за градско развитие за Северна България” /ФГР Север/, част от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020  и Сосиете Женерал Експресбанк АД – съфинансираща институция.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно приемане на План-сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на Община Плевен през 2019 година.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно извършване на промяна в разчета за капиталовите разходи на Община Плевен за 2018 година за обекти, изпълнявани по проекти, финансирани със средства от ЕС.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени между обектите от поименния списък за капиталови разходи на Община Плевен за 2018 година.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно продажба на застроен общински недвижим имот на собственика на законно построени върху него сгради в  УПИ ХІІ, кв.17 – с. Опанец, Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно продажба на застроен общински недвижим имот на собственика на законно построена върху него сграда в УПИ ХХVІІІ, кв.11 по плана на с. Опанец, Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – УПИ ІІІ, кв.7, по плана на с. Буковлък, отреден за жилищно строителство, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно продажба на общински недвижим имот, представляващ незастроен УПИ ІІ-66, отреден за жилищно строителство, кв.13 по плана на с. Буковлък.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно закупуване на нежлищен имот – сграда за търговия с идентификатор 56722.662.497.3, с площ 14 кв.м., находящ се в град Плевен, ул. „Босилеград” №1.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в парцел ХV -389, ст.кв.1а, за поставяне на преместваем обект – павилион за нехранителни стоки, с размери 4,00/4,00 м., по плана на с. Ясен, Община Плевен, съгласно АОС №31848/10.08.2001 г., скица №1165/06.04.2006 г. и схема за разполагане от Гл. архитект на Община Плевен, на основание чл.56 от ЗУТ.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно кандидатстване на Община Плевен с Проект „Ремонт на покрив и вътрешни фасадни стени на Център за личностно подпомагане – ЦРД”, гр.Плевен, ул. „Дойран” №79, УПИ І, стр.кв. 381а, за външно финансиране по Проект „Красива България” 2019 г. (ПКБ).

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

13.  Предложение от Георги Христов Данов -  кмет на село Беглеж, относно залагане на средства в инвестиционната програма на Община Плевен 2019 г.във връзка с   ремонтни дейности на общински обекти и спешен ремонт за на родната къща на Гена Димитрова.

14. Отговор от инж. Павлина Тодорова – началник отдел „Екология” във връзка със заявление от кмета на с. Горталово.

15. Отговор от Зам. Кмета на Община Плевен Милен Яков във връзка със заявление от две кметства относно закупуване на универсален мулчер.

16. Отговор от Зам. Кмета на Община Плевен Милен Яков във връзка със заявление от кмета на с.Горталово относно смяната на дограма на административната сграда.

17. Други.

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                                                      /Пепо Петков/