Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" и "Стопанска политика и транспорт" на 27.05.2019 г.

79

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ  по “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА” и „СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”

 

П О К А Н А

На 27.05.2019 год. /понеделник/ от 16.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе съвместно заседание на ПК по “Бюджет и финансова политика” и

ПК по „Стопанска политика и транспорт” при следния

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Обсъждане дейността на търговските дружества с общинско участие за първото тримесечие на 2019 година.

2. Предложение относно изменение и допълнение на Наредба №3 на Общински съвет – Плевен за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно определяне на базисни наемни цени за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за стопанската 2019-2020 година.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно продажба на общински недвижим имот, представляващ незастроен УПИХХ-66, отреден за жилищно строителство, кв.13 по плана на с.Буковлък.

            Внася: арх. Невяна Иванчева – ВРИД Кмет на Община Плевен

            5. Предложение относно продажба на застроен общински недвижим имот на собственика на законно построена върху него сграда – УПИ ХV, кв.17 по плана на с.Горталово, Община Плевен.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

            6. Предложение относно продажба на застроен общински недвижим имот на собственика на законно построени върху него сгради - УПИ VІ, кв.19 – с. Ралево, Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

7. Отворено писмо от Съюз на архитектите – Дружество Плевен и Камара на архитектите в България – Регионална колегия Плевен относно проведена работна среща – дискусия на тема „Осигуряване на паркиране в публични зони на гр.Плевен и необходимостта от разработване на план за паркиране и гариране”.

8. Предложение от директора на Средно училище „Иван Вазов”, гр. Плевен относно определяне на наемни цени за ползване на футболното игрище в извън учебно време.

9. Писмо от Основно училище „Н..Й. Вапцаров” – гр. Плевен относно изпълнително дело срещу училището.

10. Становище от кмета на Община Плевен във връзка с писмо от Основно училище „Н. Й. Вапцаров”, град Плевен.

11. Отговор от Кмета на Община Плевен относно писма от фирми за ремонт на ул.”Източна” в гр.Плевен.

12.  Други.    

ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

ПК по „БФП”:   /п/

                                                                                                             /Пепо Петков/

                                                                                              ПК по „СПТ”: /п/

                                                                                                          /д-р Йордан Георгиев/