Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика" на 15.12.2020 г.

303

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”

            П О К А Н А

 

На  15.12.2020 год. /вторник/ от 13.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Бюджет и финансова политика” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение относно приемане на План – сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на община Плевен през 2021 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно изменение на Културния календар на Община Плевен за 2020 година.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно даване съгласие Община Плевен да предостави дарение за доставка на апаратура за извличане на кръвна плазма.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно освобождаване изцяло от задълженията за наемни вноски на лица, наематели на обекти общинска собственост.

5. Предложение относно актуализиране списъка на имоти от Общинския поземлен фонд  с начин на трайно ползване - пасища, мери и ливади, приет с Решение №137/16.03.2020г. на Общински съвет - Плевен,  и приемане на годишни пазарни цени за отдаване под наем на такива имоти за стопанската 2020 - 2021 година.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно одобряване на 2 броя схеми за разполагане на преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ, провеждане на тръжна процедура и отдаване под наем на части от имоти – публична и частна общинска собственост.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно учредяване право на строеж за изграждане на пристройка към съществуваща жилищна сграда върху общински поземлен имот с идентификатор 53583.201.323, част от УПИ ХVІІ-201.323, кв.8 по плана на с.Опанец.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно учредяване право на строеж на пасарелка (въздушен мост) със застроена площ 14,20 кв.м., на недвижими имот – публична общинска собственост: улица, съставляваща поземлен имот с идентификатор 56722.659.1025 в град Плевен, за изграждане на топла връзка между две сгради на „НАРМАГ“ ООД.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно продажба на урегулиран застроен общински недвижим имот на собственик на законно построени върху него сгради, представляващ поземлен имот с идентификатор: 53583.201.372, УПИ XV-372, кв.3, по плана на с. Опанец, отреден за жилищно строителство.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно продажба на незастроен общински поземлен имот с идентификатор 06999.501.429 с площ 504 кв.м, съставляващ УПИ VIII - 429, в кв.19а, по плана на с. Буковлък, отреден за жилищно строителство, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно продажба на незастроен общински поземлен имот с идентификатор 06999.501.892 с площ 463 кв.м, съставляващ  УПИ VIII - 429, в кв.19а, по плана на с. Буковлък, отреден за жилищно строителство, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно одобряване изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация за УПИ IX-652.733 в кв.622 на гр. Плевен, отреден „за предприятие за асемблиране на кабелни инсталации за автомобили“, и  прилежаща към имота улица от юг по плана за регулация, и сключване на предварителен договор, на основание чл.15, ал.3, във връзка  с ал.5 от ЗУТ и чл.50 от Наредба №7 на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

13. Изменение на Решение №265/30.07.2020 г. на Общински съвет – Плевен и продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Плевен, ул.”Ген .Тошев”№10, Вх.Б, ет.2, ап.№5.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

14. Информация за актуалното състояние на общинските търговски дружества към периода 30.09.2020 г.

15. Писмо от РД ПБЗН – Плевен относно отпускане на финансови средства.

15. Предложение от кмета на с. Беглеж относно включване на обекти в Инвестиционната програма на Бюджет 2021 г.

17. Отговор на кмета на Община Плевен относно преписка на ПП”Възраждане”.

18. Писмо от” ДКЦ II – Плевен”ЕООД относно допълване програмата за развитие за 2020 г.

19. Заявление на НЧ”Просвета – 1923” с. Ясен относно ремонт на покрив.

20. Други.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ПЕПО ПЕТКОВ/