Събития

Заседание на ПК по "Икономика и туризъм"

159

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 1. Предложение от доц.д-р Димитър Стойков д.м.н.– Кмет на Община Плевен относно провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската транспортна схема.2. Други:

Заседание на ПК по "Обществен ред и сигурност"

169

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: Жалби от Христо Викторов Гетов и Пламен Бойчев Петров – жители на гр.Плевен относно монтираната на джамията звукова уредба. Писмо от ОД на МВР - Плевен, Второ РУП относно анализ на оперативната обстановка…

Заседание на ПК по "Финанси и бюджет"

183

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:   Предложение от Кмета на Община Плевен относно изменение и допълнение на Наредба №17 на Общински съвет-Плевен за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Предложение от Управителния…

Заседание на ПК по "Култура и вероизповедания"

200

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: Предложение от Иван Танов Къдрийски, Председател на Управителния съвет на читалище "Херион", с.Горталово относно предоставяне за безвъзмездно ползване за срок от 10 години на описания в преписката недвижим…