Събития

Заседание на ПК по "Образование, спорт и младежки дейности"

164

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: Писмо от Тодор Бешевишки – Изпълнителен директор на Тенис клуб “Плевен 90” – гр.Плевен, относно осигуряване на средства в размер на 6000 лв. за дейност на клуба. Писмо от Емил Райков – Директор на ДФСГ”Интелект”…

Заседание на ПК по "Образование, спорт и младежки дейности"

167

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: Предложение от СКЛА”Спартак” – Плевен, относно осигуряване на средства в размер на 20 000 лв., необходими за провеждане на учебно-тренировъчна дейност и екипировка. Писмо от Милена Кирниколова – Управител…

Заседание на ПК по "Законосъобразност и установяване на конфликт на интереси"

159

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д: Предложение от Кмета на Община Плевен относно изменение и допълнение на Наредба №17 на Общински съвет-Плевен за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги Предложение от Председателя…

Заседание на ПК по "Международна дейност и проекти"

220

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: Предложение от доц.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен, относно кандидатстване на Община Плевен с проекти за външно финансиране по Проект “Красива България” 2012 г. Предложение от доц.д-р Димитър…

Заседание на ПК по "Здравеопазване и социални дейности"

146

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д: Преписка за опрощаване на публични задължения на Валя Христова Тишкова, град Плевен. Молба от Христина Петкова Атанасова, град Плевен за отпускане на еднократна финансова помощ на сина й, във връзка със…

Заседание на ПК по "Устройство на територията"

155

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: Предложение от доц.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен, относно проект за изменение на действащия ПРЗ – План за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти VІ-79 в кв.87а и І-616 и ХХІІІ-За…

Заседание на ПК по "Общинска собственост, приватизация и концесии"

184

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: Предложение от доц.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен, относно продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 56722.659.1039.1.2, със застроена площ 480 кв.м.,с предназначение за търговска…

Заседание на ПК по "Екология"

157

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: Предложение от доц.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен, относно кандидатстване на Община Плевен с партньорски проект "Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия" за външно финансиране…