Ръководство

Председател: Мартин Тодоров Митев

+ 359 064/ 801 108
+ 359 064/ 824 893
obs@pleven.bg
Всяка сряда от 14.00 ч. до 16.00 ч.
Лично на адрес – гр.Плевен, пл.”Възраждане” № 2, ІІ етаж, стая № 35 или на телефон: + 359 877/ 11 28 79

 

Дата на раждане: 11.04.1971 г.

Образование: Висше, Стопанска академия „Димитър Ценов” - гр. Свищов, специалност „Международни икономически отношения”, магистратури по „Здравен мениджмънт” и „Застрахователно и социално дело“ в същата академия.

Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ

Участие в предишен ОбС: Мартин Митев е трети мандат в състава на Общински съвет - Плевен. Председател е на Общински съвет - Плевен втори мандат.


Заместник – председатели на Общински съвет - Плевен:

 

Петя Крумова Василева

Дата на раждане: 27.12.1961 г.

Образование: Магистър по английска филология от СУ „Климент Охридски”

Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ

Участие в предишен ОбС: В състава на Общински съвет - Плевен, е четвърти мандат

Председател на комисии:

Постоянна комисия по "Култура, вероизповедания и международна дейност"

Комисия за решаване на жилищните нужди на гражданите

Член на комисия:

Постоянна комисия по "Образователна политика и читалищна дейност"


 

Николай Емилов Маринов

Дата на раждане: 11.02.1980 г.

Образование: Средно специално

Избран с политическа сила: ПП БДЦ

Участие в предишен ОбС: В състава на Общински съвет - Плевен, е втори мандат.

Председател на комисии:

Постоянна комисия по "Обществен ред и сигурност"

Член на комисии:

Постоянна комисия по "Култура, вероизповедания и международна дейност"


 

 

ВАСИЛ МЕТОДИЕВ ПЕТКОВ

Дата на раждане: 03.12.1998 г.
Избран с политическа сила: ДПС
Участие в предишен състав на ОбС: В състава на Общински съвет - Плевен, е първи мандат
Член на комисии:
Постоянна комисия по "Законност и контрол по изпълнение на решенията"
Постоянна комисия по "Здравеопазване и социална политика"