Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Плевен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015 - 2019 година

916

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Плевен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015 - 2019 година.
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване при община Плевен, на адрес – гр. Плевен, пл."Възраждане" №4 или на следния електронен адрес: obs@pleven.bg.