Проекти на документи

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Плевен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019 - 2023 г.

1304

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Плевен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската…

Проект за нова Наредба №18 за реда за управление, ползване и разпореждане с общински жилищни имоти

1750

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Плевен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015 - 2019 година

910

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността…