Проекти на документи

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Плевен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015 - 2019 година

62

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността…

Проект на Наредба №11 за символите, почетните знаци и отличията на Община Плевен

341