Жалба против Наредба №2

628

Общински съвет – Плевен съобщава, на основание чл.22, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, че е внесена жалба от "Рейсър Ауто" ЕООД, чрез пълномощника им адв.Юлиан Дацев с вх.№ ОбС-1742/14.05.2019 г. относно оспорване на чл.33 от Наредба №2 за опазване на околната среда в Община Плевен.