Върнати за ново обсъждане решения

749

Със Заповед №РД-29-01/08.03.2016 г. и Заповед №РД-29-02/09.03.2016 г. на Областен управител на област Плевен са върнати за ново обсъждане Решение №106/25.02.2016 г. и Решение №133/25.02.2016 г. на Общински съвет - Плевен.

Със заповедите можете да се запознаете в меню "Нормативна уредба" - "Други документи".