Решение №271/26.06.2017 г. на Административен съд - Плевен, постановено по АД №215/2017 г.

704

С Решение №271/26.06.2017 г. на Административен съд - Плевен, постановено по АД №215/2017 г. са отменени разпоредбите на чл.15, ал.5, т.2 и чл.47 от Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Плевен, приети с Решение №336/07.11.2012 г. на Общински съвет - Плевен.