Решение №243 от 18.04.2018 г., постановено от Административен съд - Плевен

563

     С Решение №243/18.04.2018 г. на Административен съд - Плевен е отменен чл.18, ал.1, т.18 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Плевен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015 - 2019 г.