Обжалвани актове

Решение №116/26.02.2018 г., постановено от Административен съд - Плевен

898

   С Решение №116/26.02.2018 г. по адм.дело №867/2017 г., постановено от Административен съд - Плевен е отменена разпоредбата на чл.46, ал.2 от Наредба №7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията…

Решение №271/26.06.2017 г. на Административен съд - Плевен, постановено по АД №215/2017 г.

913

С Решение №271/26.06.2017 г. на Административен съд - Плевен, постановено по АД №215/2017 г. са отменени разпоредбите на чл.15, ал.5, т.2 и чл.47 от Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията…

Върнато за ново обсъждане Решение №638/13.07.2017 г. на Общински съвет - Плевен

1800

На основание чл.45, ал.5 от ЗМСМА Кмета на Община Плевен връща за ново обсъждане Решение №638/13.07.2017 г. на Общински съвет - Плевен. Със Заповед №РД-29-05/21.07.2017 г. д-р Красимир Трифонов - заместник областен управител на област Плевен…

Решение №280 на Общински съвет - Плевен е обявено за нищожно от ВАС на РБ

915

ВАС на РБ, Четвърто отделение с Решение №8819/06.07.2017 г., постановено по адм.дело №2510/2017 г. отменя решение №19/19.01.2017 г., постановено по адм.дело №934/2016 г. по описа на Административен съд - Плевен и вместо него обявява за нищожно…

Решение №281 на Общински съвет - Плевен е обявено за нищожно от ВАС на РБ

944

ВАС на РБ, Четвърто отделение с Решение №8689/05.07.2017 г., постановено по адм.дело №2507/2017 г. отменя решение №18/19.01.2017 г., постановено по адм.дело №933/2016 г. по описа на Административен съд - Плевен и вместо него обявява за нищожно…