Обжалвани актове

Решение №243 от 18.04.2018 г., постановено от Административен съд - Плевен

307

     С Решение №243/18.04.2018 г. на Административен съд - Плевен е отменен чл.18, ал.1, т.18 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Плевен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация…

Решение №116/26.02.2018 г., постановено от Административен съд - Плевен

425

   С Решение №116/26.02.2018 г. по адм.дело №867/2017 г., постановено от Административен съд - Плевен е отменена разпоредбата на чл.46, ал.2 от Наредба №7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията…

Решение №271/26.06.2017 г. на Административен съд - Плевен, постановено по АД №215/2017 г.

404

С Решение №271/26.06.2017 г. на Административен съд - Плевен, постановено по АД №215/2017 г. са отменени разпоредбите на чл.15, ал.5, т.2 и чл.47 от Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията…