Обжалвани актове

Протест против Наредба №26 на Общински съвет - Плевен

604

Общински съвет – Плевен съобщава, на основание чл.22, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, че е постъпил протест от Иво Радев - прокурор в Окръжна прокуратура Плевен срещу разпоредби на…

Жалба против Наредба №2

735

Общински съвет – Плевен съобщава, на основание чл.22, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, че е внесена жалба от "Рейсър Ауто" ЕООД, чрез пълномощника им адв.Юлиан Дацев с вх.№ ОбС-1742/14.05.2019 г. относно оспорване…

Решение №243 от 18.04.2018 г., постановено от Административен съд - Плевен

657

     С Решение №243/18.04.2018 г. на Административен съд - Плевен е отменен чл.18, ал.1, т.18 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Плевен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация…

Решение №116/26.02.2018 г., постановено от Административен съд - Плевен

796

   С Решение №116/26.02.2018 г. по адм.дело №867/2017 г., постановено от Административен съд - Плевен е отменена разпоредбата на чл.46, ал.2 от Наредба №7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията…