Обявление по решение №1382/28.02.2015 г.

730

С писмо с изх.№ТСУиС 100-01-42/11.03.2015 г. на Кмета на Община Плевен е върнато за ново обсъждане Решение № 1382/28.02.2015 г. на Общински съвет - Плевен.

С писмото можете да се запознаете в меню "Нормативна уредба" - "Други документи".