Обжалвани актове

Решение №243 от 18.04.2018 г., постановено от Административен съд - Плевен

120

     С Решение №243/18.04.2018 г. на Административен съд - Плевен е отменен чл.18, ал.1, т.18 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Плевен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация…

Решение №116/26.02.2018 г., постановено от Административен съд - Плевен

177

   С Решение №116/26.02.2018 г. по адм.дело №867/2017 г., постановено от Административен съд - Плевен е отменена разпоредбата на чл.46, ал.2 от Наредба №7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията…