Решиха да бъде закрито Общинско предприятие „Център за градска мобилност” и учреден „Център за градска мобилност” ЕАД

108

Общинският съвет на Плевен гласува Общинското предприятие „Център за градска мобилност” да бъде закрито и да се учреди „Център за градска мобилност” ЕАД – Плевен. Решението бе прието след бурни дебати и изказвания с гласовете на 22 от съветниците, 16 гласуваха против, нито един "въздържал се".

С прието на днешната извънредна сесия решение бе утвърден и Устав на „Център за градска мобилност” ЕАД. Избрани бяха и трима членове на Съвета на директорите. Това са Георги Огнянов Карабулев, Йонетка Иванова Гешева и Иво Богомилов Влахов. Капиталът на новото дружество е с номинал 50 000 лева, разпределени в 5 000 броя акции от по 10 всяка една. Дружеството е със седалище и адрес на управление: град Плевен, ул. „Иван Миндиликов”№7 /сградата на Автогара – Плевен/.

Предметът на дейност на дружеството е:

– Управление, планиране, изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на следните технически съоръжения – спирки за градския транспорт, включително крайните спирки и тяхното оборудване /стаи за почивка, тоалетни, обекти за продажба на храни и напитки и др./, Автогара - Плевен, автоматизирани системи за управление на движението – светофарни уредби, паркинги – общинска собственост, „Сини зони”, определени с решение на ОбС – Плевен;

– Организации, управление, контрол и финансиране на интегриран градски транспорт на територията на гр. Плевен;

– Издаване на превозни документи и реализация на приходите от превозната дейност;

– Единно планиране на експлоатационната дейност в гр. Плевен, разписания за движение на превозните средства и оптимизиране на маршрути;

– Експлоатация на информационно-управляващата система за контрол и управление на трафика на базата на GPS идентификация;

– Експлоатация на единна автоматизирана система за таксуване на пътниците;

– Рекламно-информационно обслужване в обществения транспорт;

– Поддръжка, ремонт и ново строителство на инфраструктурата – спирки, спиркоуказващи знаци и навеси, крайни станции, автогара и автоспирки;

– Контрол, поддръжка, ремонт и изграждане на паркингите, гаражите и местата за паркиране – общинска собственост в гр. Плевен;

– Отдаване под наем на местата за търговски обекти на паркинги, спирки за градски транспорт и в Автогара – Плевен;

– Дейности, свързани с обслужване на паркингите.

В решението се посочва още, че се задължава изпълнителният директор на „Център за градска мобилност” ЕАД - Плевен да преназначи на работа всички работници и служители, работещи в ОП „Център за градска мобилност”, на основание чл.123, ал.1, т.7 от КТ съобразно одобрената структура, численост и длъжностно разписание на новото дружество, съответстваща на тази, приета с Решение №107/03.04.2012 г., изменен и допълнен с Решение №267/10.08.2012 г.

Задължава се кметът на община Плевен и изпълнителният директор на дружеството в срок от 3 дни да предприемат всички необходими правни и фактически действия по настоящото решение относно: вписването му в Търговския регистър при Агенция по вписванията; отразяване промените в сборния бюджет на община Плевен по пълната бюджетна класификация.

Задължава кмета на община Плевен на следваща редовна сесия да представи кадастрална схема на Автогара - Плевен и документ за собственост за извършване на апорт в „Центъра за градска мобилност” ЕАД.

Решението на Общински съвет – Плевен подлежи на обжалване съгласно ЗМСМА.

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Промяна в състава на Комисията…

понеделник, 25 септември 2017
22

Общинският съвет гласува дофинансиране на…

понеделник, 25 септември 2017
77

Промениха Наредбата за дейността на…

понеделник, 25 септември 2017
64

Плевен отбеляза 109 години независима…

петък, 22 септември 2017
73