Променят цената за автогарово обслужване в Плевен

198

Променя се цената за автогарово обслужване в Плевен за превозвачите, осъществяващи превози на пътници на територията на страната, от общинската и областната транспортни схеми. Общинският съвет на Плевен прие решението след продължителен дебат, по време на който в залата бяха изслушани и взети под внимание позициите на различните страни. Новият размер на цената за автогарово обслужване в Плевен е във връзка с извършените разходи за основен ремонт на Автогара Плевен и предстоящата й прекатегоризация в първа категория.

При представяне на предложението пред Общинския съвет бе подчертано, че в случая трябва да се намери най-добрата пресечна точка между обществения интерес и този на превозвачите. Посочено бе, че прилаганата до момента цена от 0.07 лв. на км е определена още преди създаването на Общинското предприятие „Център за градска мобилност“ /1 април 2012 г./ и досега не е променяна. В същото време са се увеличили цените на природния газ, електроенергията и топлоенергията, предстои промяна и в размера на минималната работна заплата в страната, което също ще доведе до увеличаване на разходите. Сградата на Автогарата е със застроена площ 913 кв.м. и в качеството й на обществен обект в салона се извършва постоянна дезинфекция с цел спазване на противоепидемичните мерки. Всичко това води до увеличаване на разходите по обслужване на Автогара Плевен.

По време на дебата бе внесено пояснение и за метода на формиране на цената за автогарово обслужване. През 2019 г. е издадена „Методиката за формиране на цените за ползване на автогари, както и пределните цени за автогарово обслужване“ от Министъра на транспорта и съобщенията, но с решение на Върховния административен съд от юли миналата година същата е била прогласена за нищожна. По този повод е изпратено писмо до транспортното министерство с искане за предоставяне на указания за начина на формиране на цените за автогарово обслужване, но към днешна дата в Община Плевен няма получен отговор. Така на практика липсва алтернативен метод за изчисление на цената и собственици на автогари в национален мащаб ползват този, заложен в методиката.

В изказванията по предложението бе отчетено също, че настоящата икономическа обстановка е трудна и за превозвачите, като най-засегнати са тези, които осъществяват превози от общинската и областната транспортни схеми. Те извършват по-голям брой курсове ежедневно в сравнение с тези от републиканската транспортна схема и имат съответно повече влизалия в Автогара Плевен. Те ще имат и по-големи разходи за ползване на автогаровите услуги. С оглед на изброените обстоятелства от местната управа считат, че са нужни адекватни действия за запазване на транспортната дейност в областта, като същевременно от това да не страда бюджета на Община Плевен. Затова внесеното предложение за решение бе с разграничаване на превозвачите от отделните транспортни схеми при заплащане на цената за автогарово обслужване и процентното й намаляване за обслужващите общинската и областната транспортни схеми, а именно: За автогарово обслужване на превозвачи, осъществяващи превози на пътници на територията на страната - 13.00 лв. с ДДС на влизане в Автогара Плевен; Намаляване на сумата от 13.00 лв. с ДДС, на влизане в Автогара Плевен със 75%, за превозите от общинската транспортна схема; Намаляване на сумата от 13.00 лв. с ДДС, на влизане в Автогара Плевен с 50%, за превозите от областната транспортна схема.

Преди гласуването думата бе дадена и на присъстващите в залата представители на превозвачите. От името на 12 фирми бе заявена позиция, че предлаганата нова цена за влизане в Автогара Плевен категорично е непосилна за тях в настоящата икономическа ситуация. От фирмите излязоха с алтернативно предложение за промяна в цената, а именно: Цената на преминаване през Автогара Плевен да бъде равна  на цената на билета до крайната спирка на съответния курс за всички транспортни схеми.  

Изслушана бе и Иваница Бояджиева - директор на общинското предприятие „Център за градска мобилност“, която заяви, че  предложението на превозвачите за промяна на цената е финансово разумно и изгодно за всички.

След изслушване на различните страни, Общинският съвет прие единодушно промяна в цената за автогаровото обслужване в Плевен, отразена в Приложение №5 на Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен. Измененият текст гласи:

- В Раздел II: ОП „Център за градска мобилност“, гр. Плевен, т.3.2.: Таксата за преминаване през Автогара Плевен да бъде равна на цената на билета от Автогара Плевен до крайната спирка на съответния курс за всички транспортни схеми.   

Промяната влиза в сила 7 дни след публикуване на решението на страницата на Общински съвет - Плевен.

Свалете в PDF