Приеха промени в Наредба №7 за разпореждане с общинско имущество

211

С 38 гласа „за“ и 1 „въздържал се“ Общинският съвет на Плевен прие промени в общинската Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Причините, налагащи промените в нормативния акт на местно ниво, са изменения в Закона за политическите партии /ЗПП/ и Закона за общинската собственост /ЗОС/ и необходимостта от правна синхронизация с тях. Установени са и практически проблеми при прилагане на текстовете на наредбата в случаите, когато се учредява право на строеж за гараж или друга постройка на допълващо застрояване върху УПИ, в който сградата на основното застрояване представлява индивидуална собственост.

Със Закона за изменение на държав­ния бюджет на Република България за 2019 г. е променен размерът на бюджетното финансиране на политическите партии. Във връзка с това са направени и съответните промени в Закона за политическите партии, регламентиращи реда и условията за предоставяне на имоти за нуждите на дейността им. Досегашният режим за предоставяне под наем е заменен с такъв за безвъзмездно ползване от партиите, които имат парламентарна група или достатъчен брой народни представители да образуват такава, на помещения за осъществяване на тяхната дейност. Предвидена е възможността помещения да могат да се предоставят и на партиите, които на последните избори за народни представители са получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове в страната и извън страната, с изключение на гласовете по чл. 279, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс. Въведено е задължение за заплащане на експлоатационните разходи, ако има такива. Регламентирани са и изрични забрани за преотдаване под наем или преотстъпване на тези помещения, както и за извършване на стопанска дейност в тях, с възможност за прекратяване на правоотношенията при нарушения на тези задължения. Всички тези промени са отразени и в Закона за общинската собственост. С нов чл. 15а от ЗОС са предвидени изрично хипотези за прекратяване на сключените договори за безвъзмездно ползване на помещения - собственост на общината.

Промените в Наредба № 7, приети днес от Общинския съвет на Плевен, са в текстовете на чл. 16 и чл. 18 от Наредбата, където са посочени съответно условията и редът за предоставяне на помещения в полза на политическите партии и условията, при които договорите за ползването на тези помещения се прекратяват. Създава се и нов чл. 16а, в който е записано, че предоставянето под наем на свободни помещения - частна общинска собственост, на общинските ръководства на синдикални организации се извършва без търг или конкурс, със заповед на кмета на общината, разписан е и съответният ред за това. Промени има и в чл. 58, регламентиращ право на строеж в урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост, за изграждане на гаражи или други постройки на допълващо застрояване.

Решението за изменение на общинската Наредба № 7 влиза в сила 7 дни след публикуването му на интернет страницата на местния парламент.

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Удължават срока на временно спрени…

петък, 25 септември 2020
52

Закупуват допълнителна техника по трансграничен…

четвъртък, 24 септември 2020
79

Местният парламент прие Общия устройствен…

четвъртък, 24 септември 2020
116

ОбС – Плевен прие за…

четвъртък, 24 септември 2020
72