Приеха годишните отчети на публичните предприятия - еднолични търговски дружества с общинско участие

267

Общинският съвет на Плевен прие годишните отчети и баланси за 2022 г. на публичните предприятия - еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала.

Съветниците приеха финансовите отчети и баланси за 2022 г. на: „ДКЦ II - Плевен“ ЕООД; „ДКЦ III - Плевен“ ЕООД; „Тролейбусен транспорт“ ЕООД; „Инжстрой“ ЕООД; „Паркстрой“ ЕООД и фирма „Тибор“ ЕАД. Преди днешното обсъждане, отчетите са разгледани и одобрени и на заседание на Постоянната комисия по „Стопанска политика и транспорт“, която е вносител и на предложението.

С втора точка в същото решение управителните органи на посочените шест публични предприятия се освобождават от отговорност, както следва:

- Управителят на „ДКЦ II - Плевен“ - д-р Марияна Лазарова;

- Управителят на „ДКЦ III - Плевен“ - д-р Николай Хинков;

- Управителят на „Тролейбусен транспорт“ - инж. Ангел Несторов;

- Управителят на фирма „Паркстрой“ - Дамянка Владимирова;

- Управителите на „Инжстрой“ - Йордан Богословов и Пламен Петков;

- Членовете на Съвета на директорите на „Тибор“ - Лидия Железарова, Борислав Борисов и Иво Дочев.

Общинският съвет гласува още три от публичните предприятия, приключили отчетната година на печалба, да бъдат освободени от плащане на 100% от дължимия дивидент за периода. Това са: „ДКЦ II - Плевен“, „ДКЦ III - Плевен“ и „Паркстрой“. Техните управители се задължават да ползват освободения дивидент за закупуване на дълготрайни материални активи, необходими за осъществяване на основната икономическа дейност, за която са регистрирани и за извършване на строително-ремонтни работи. Всяко тримесечие те трябва да представят и отчет за начина на изразходване на средствата от освободения дивидент.

Управителните органи на три от общинските фирми - „Тролейбусен транспорт“, „Инжстрой“ и „Тибор“, ще проведат конкурс за избор на експерт-счетоводител за заверка на годишния си финансов отчет за 2023 г. До 30 юли тези фирми трябва да внесат в Общинския съвет и протоколи от конкурсите, заедно със съответните предложения.

Свалете в PDF