Представиха публично проекта за бюджет на Община Плевен за 2019 година

289

Общо 102 912 525 лв. е размерът на проекта за Бюджет 2019 на Община Плевен. Сумата тази година е с 15 440 399 лв. повече в сравнение с проекта за 2018 г. Посочените приходи в перо държавни дейности за 2019-а са 62 225 332 лв., местните приходи - 40 687 193 лв.

Пълният проект на Бюджет 2019 на Община Плевен е публикуван на интернет страницата на местната управа, раздел Дейности / Финанси  и икономика - https://pleven.bg/bg/byudzhet-2019/byudzhet-2019 и бе представен публично във вторник от временно изпълняващия длъжността кмет на общината Милен Яков. На публичното обсъждане на Проектобюджет 2019 в сграда „Гена Димитрова“ присъстваха председателят на Общинския съвет Мартин Митев и общинските съветници Пенчо Дреновски, Йордан Грижов, Пепо Петков, Николай Николов Маринов, Цветко Цветков и Бойко Тодоров, представители на общинското ръководство и администрацията, кметове на кметства, медии и граждани. Обсъждането започна с представяне на акцентите от вр.и.д. кмет Милен Яков, след което думата за въпроси имаха и присъстващите в залата. Поставените питания бяха за: състоянието на общинската спортна база и възможностите за изграждане на нови спортни съоръжения и зали; как се формират бюджетите на малките населени места в общината и необходимостта да бъдат предвидени повече средства за тях; за нуждата от средства за подобряване на инфраструктурата на гробищните паркове и създаване на Дом за стари хора в Плевен. Повдигната беше и темата за състоянието на улиците в Плевен и какви са средствата, заложени тази година в бюджета за ремонти на пътната инфраструктура в града и малките населени места.  

Публичното обсъждане на годишния финансов план на общината продължи около час. Проектобюджет 2019 предстои да бъде внесен за обсъждане на заседанието на Общински съвет - Плевен в края на януари.

Акценти проект за

Бюджет 2019 на Община Плевен:

Общо 102 912 525 лв. е размерът на проекта за Бюджет 2019 на Община Плевен. Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. за Община Плевен са предвидени 60 787 411 лв. От тях общата субсидия за делегираните от държавата дейности е 55 735 711 лв., трансферите за местни дейности - 3 486 300 лв. /обща изравнителна субсидия - 3 247 300 лв. и 239 000 лв. за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища/, целевата субсидия за капиталови разходи е 1 565 400 лв.

Местните приходи по бюджета на общината за 2019 г. /без предвидените за местни дейности средства в проекта на ЗДБРБ/ са 35 651 093 лв. От имуществени и други данъци заложената сума е 17 470 000 лв., като най-голям относителен дял от данъчните приходи е върху данъка върху недвижимите имоти - 8 500 000 лв. От данък върху превозните средства заложената сума е 4 400 000 лв. Средствата са планирани въз основа на постъпленията през предходната година.

От данък при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин заложената сума за 2019 г. е 4 200 000 лв. Размерът на постъпленията е завишен  спрямо  плана за 2018 г.,  като е взето предвид достигнатото изпълнение от този вид данък към 31.12.2018 г. Този данък е зависим от динамиката на пазара с недвижими имоти. Останалите местни данъци са с незначителна тежест към общия обем на бюджета на общината. 

Планираните приходи и доходи от собственост са 4 002 000 лв. Тук влизат приходи от продажба на стоки и услуги - 1 250 000 лв., приходи от наеми на имущество - 1 650 000 лв., приходи от наеми на земя - 1 100 000 лв. и др. Планираните приходи от продажбата на нефинансови активи за бюджетната 2019 г. са 820 000 лв.

Очакваните постъпления от местни данъци и такси са планирани в съответствие с размерите, определени от Общински съвет - Плевен, с изменените и допълнени наредби за определянето и администрирането на местните данъци и за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината; запазване размерите на данъчните ставки, общински такси и цени на услуги;  продължаващи действия за подобряване на събираемостта на общинските данъчни и неданъчни приходи.

В раздел „Трансфери от/за бюджетни/извънбюджетни сметки” се планират средства за съфинансиране на дейностите на ДКТ „Иван Радоев” и „Плевенска филхармония”, както и собственият принос в реализирането на проекти по оперативните програми на Европейския съюз /ЕС/. Общият размер на тези трансфери е /-/ 10 814 199 лв. Увеличението е във връзка със стартирал проект „Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия”.

В перо „Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки” записаната сума е 556 096 лв., като се посочва, че това е резултативна величина за 2018 г. между предоставените и възстановени заеми.

Разходи

Заложените разходи за 2019 г. са общо 102 912 525  лв. - разходи за делегирани от държавата дейности и разходи за местни дейности. За първите сумата за 2019-та е в размер на 55 735 711  лв., като по функции разпределението на тези средства е  както следва:

Общинска администрация – 3 142 200 лева;

Отбрана и сигурност – 292 140 лева;

Образование – 42 264 559 лева;

Здравеопазване – 4 404 193 лева;

Социални грижи – 2 669 488  лева;

Култура – 2 963 131 лева.

Разходите за местни дейности са общо 40 687 193 лв. За тези средства също е направено съответното разпределение по функции. Посочено  е също, че планирането на разходите за местните дейности е в рамките на прогнозата за собствените приходи, общата изравнителна субсидия, целева субсидия за капиталови разходи, преходния остатък в местните дейности и други средства и финансирания, които се отчитат  по приходната част на бюджета.

При разработване на разходната част на бюджета на община Плевен за 2019 г. са взети предвид основни показатели за планиране на разходите.

Капиталови разходи за 2019 година

Планираните капиталови разходи от Община Плевен за 2019 г. са в размер на 8 276 848 лв. За финансиране на инвестиционната програма  ще се разчита  на собствени приходи, целева субсидия от Държавния бюджет и на добро усвояване на средствата по оперативните програми на ЕС и средства от инвестиционен заем. Инвестиционните намерения поименно са отразени в програмата за 2019 г.

Капиталовите разходи за ремонт на Автогара „Плевен” и ремонт на пл. „Свобода” и пешеходната зона на ул. „Васил Левски” от пл. „Свобода” до пл. „Стефан Стамболов” ще се финансират по Решение на Общински съвет - Плевен, чрез инвестиционен кредит от „Регионален фонд за градско развитие”.

През 2019 г. ще продължи изграждането на видеонаблюдение в Община Плевен.

В края на 2018 г. е постъпил трансфер по бюджета на Общината в размер на 499 908 лв. за укрепване свлачището при РУСО - Плевен, което ще бъде извършено през 2019 г.

Тази година предстои завършването и на Общия устройствен план на община Плевен, който ще бъде финансиран не само с общински средства, а и с трансфер от МРРБ.

 

 

Свалете в PDF