Плевен с писмо до финансовото министерство целеви средства от общинския бюджет да се ползват за ремонт на общински пътища

637

Общинският съвет на Плевен прие решение, с което оправомощава кмета на Общината д-р Валентин Христов да предложи на министъра на финансите трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в общинския бюджет в трансфер за финансиране на разходи за извършването на неотложни текущи ремонти на общински пътища. Общият размер на визираните финансови средства е 599 900 лв. Предложението бе прието с 37 гласа „за“, „против“ и „въздържал се“ – няма.

Бюджетните взаимоотношения на общините с Централния бюджет за 2024 г. са определени с чл.53 от Закона за държавния бюджет на Република България за текущата година. Основните бюджетни взаимоотношения за Община Плевен са 124 184,9 хил. лв., от които 3 758,7 хил. лв. е целевата субсидия за капиталови разходи.

С Решение №79 от 15.02.2024 г. на Общински съвет - Плевен, е приет бюджета на Общината за 2024 г., част от който е и Инвестиционната програма. Със средства от целевата субсидия за капиталови разходи са разчетени основни ремонти и изграждане на обекти за 3 158 800 лв. Разликата от 599 900 лв. до пълния размер на субсидията са планирани като резерв, съгласно указанията на Министъра на финансите за съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средствата от ЕС за 2024 г.

Съгласно нормативните разпореждания за изпълнение на държавния бюджет целевата субсидия за капиталови разходи може да бъде трансформирана в трансфер за други целеви разходи на Общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради - публична общинска собственост. Такова по същество е и днешното решение на Общинския съвет.

На територията на община Плевен се поддържат 18 общински пътища с обща дължина 147,230 км, свързващи населените места от общината, като финансовите средства за възлагане на ремонтни дейности по тях са крайно недостатъчни. След анализ на състоянието на общинската пътна мрежа за ремонт са предвидени 6 пътни отсечки: Върбица - Буковлък; Плевен – Къшин – Брестовец; Търнене – Плевен; Плевен - м. Кайлъка; Бохот - Тученица-Радишево; Плевен – Пелишат. Планираните ремонти на тези участъци се квалифицират като текущи, защото включва изпълнение на строително-монтажни работи за отстраняване на локални повреди вследствие нормалната експлоатация на пътя и на повреди по пътната настилка, пътните съоръжения и принадлежности, с които не се променят конструкцията и техническите характеристики на платното за движение.

След дебат и пояснения по предложението, направени от представители на общинската администрация, Общинският съвет прие решение, с което оправомощава кмета на Общината д-р Валентин Христов да изготви предложение до министъра на финансите за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в трансфер за финансиране на разходи за извършването на неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа в размер общо на 599 900 лв., както следва:

  • Върбица - Буковлък - 100 000 лв.;
  • Плевен – Къшин - Брестовец - 99 900 лв.;
  • Търнене - Плевен - 100 000 лв.;
  • Плевен - м. Кайлъка - 99 999 лв.;
  • Бохот - Тученица - Радишево - 100 000 лв.;
  • Плевен – Пелишат - 100 001 лв.

 

ОбС - Плевен

Свалете в PDF