Откриване на процедури за избор на съдебни заседатели - в дневния ред за заседанието през юни на Общинския съвет

185

Общо 28 точки, една от тях питане от общински съветник, включва предварителният дневен ред на Общински съвет - Плевен, за заседанието през м. юни. Местният парламент ще заседава в четвъртък /27 юни/ от 09.00 ч. в Конферентната зала на сграда „Гена Димитрова“. Две от предложенията този месец касаят откриване на процедури за определяне на съдебни заседатели за Районен и за Окръжен съд - Плевен, и създаване на временни комисии за провеждане на съответните процедури по избора.
Съгласно чл. 69 от Закона за съдебната власт мандатът на настоящите съдебни заседатели, определени за районните и окръжните съдилища, изтича в края на 2019 година. По този повод в деловодството на Общински съвет - Плевен, са постъпили писма от административните ръководители съответно на Окръжен съд - Плевен, и на Апелативен съд - Велико Търново, за откриване на процедури по изготвяне на предложения за съдебни заседатели за двете съдебни инстанции за нов 4-годишен мандат. На предстоящото си заседание съветниците предстои да гласуват съответните решения за това. Общото събрание на съдиите от Окръжен съд - Плевен, е определило общо 105 бр. съдебни заседатели за Районен съд - Плевен, като броят на тези, които ще бъдат определяни от Общински съвет - Плевен, е 99. Общото събрание на съдиите от Апелативен съд - Велико Търново, е определило 93 бр. съдебни заседатели за Окръжен съд - Плевен, като Общински съвет - Плевен, ще трябва да предложи 70 от тях.
Изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите, редът за провеждане на процедурите и съставът на комисиите, които ще провеждат избора, предстои тепърва да бъдат утвърдени от Общински съвет - Плевен. Процедурите по избора ще стартират след решение на съветниците в срок, определен от тях, и огласени на интернет страницата на Общинския съвет и медиите.

 

Свалете в PDF