Общинският съвет упълномощи кмета на Общината за участие в извънредно заседание на Асоциацията по ВиК - Плевен

329

Общински съвет - Плевен, прие решение, с което упълномощава и възлага на кмета Георг Спартански да представлява Община Плевен в заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК - Плевен, насрочено за 26.07.2021г. и с резервна дата 02.08.2021г. Като резервен представител, в случай на невъзможност на основния да присъства, съветниците определиха зам.-кмета арх. Невяна Иванчева. Предложението бе гласувано на проведеното на 12 юли заседание на местния парламент.

В Община Плевен е получено писмо - покана от Марио Тодоров - председател на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК  - Плевен, за свикване на извънредно присъствено заседание на Общото събрание на 26.07.2021 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Областната администрация - Плевен. Дневният ред е от четири точки:

  • Съгласуване на бизнес-план на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Плевен, за регулаторен период 2022-2026 г. на основание Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК-системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги;.
  • Съгласуване на договор за доставка на вода от друг ВиК -оператор - между „ВиК“ - Ловеч и „ВиК“ -  Плевен;
  • Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2022 г. на основание Правилника за организацията и дейността й;
  • Други.

В Асоциацията по ВиК участват един представител на държавата и по един представител на общините, включени в обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД - Плевен. Разпоредба от Закона за водите предвижда, че позицията и мандатът на представителя на Общината за заседанията на Общото събрание на Асоциацията по ВиК се съгласуват по ред, определен от Общинския съвет.

 

Свалете в PDF