Общинският съвет одобри Общия устройствен план на общината

188

Общински съвет – Плевен, одобри единодушно Общия устройствен план на община Плевен. Процедурата за разработване на документа стартира през м. юли 2016 г. отново с решение на местния парламент, като след конкурс изпълнението е възложено на ДЗЗД „ОУП ПЛЕВЕН -2017“.

С влизане в сила на промените в Закона за устройство на територията (ЗУТ) се поставят нови изисквания към устройството на отделните видове територии и значително се ограничават инвестиционните намерения на физическите и юридическите лица при липса на действащ общ устройствен план. Общият устройствен план на Община Плевен е разработен съгласно изискванията на Закона, Наредба №7 на МРРБ за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове и схеми.

Съгласно ЗУТ и Наредба №8, общите устройствени планове на общините се създават за прогнозен период от 15 - 20 години. Проектът за ОУП на Община Плевен е разработен двуфазно - предварителен и окончателен. Предварителният проект е публикуван на интернет страницата на Общината, по него е проведено обществено обсъждане, разгледана е и екологичната оценка. През ноември 2018 г е проведено заседание на Експертен съвет по устройство на територията /ЕСУТ/ при Община Плевен, на което са разгледани и всички постъпили становища (на граждани, фирми, неправителствени организации, централни и териториални администрации, контролни органи) и са взети решения относно тяхното отразяване или не в окончателния проект на ОУП. Последният е приет от ОЕСУТ с протокол от август 2022 г.

Одобреният от Общински съвет - Плевен, Общ устройствен план на общината включва графични и текстови материали. Графичната част съдържа: Опорен план на Община Плевен - част 1 и част 2; Общ устройствен план; Схема на недвижимите културно ценности и зелена система - част 1 и част 2; Схема на транспорт и комуникации; Схема на водоснабдяване и канализация; Схема на електроснабдяване; Схема на газоснабдяване; Схема по вид собственост; Схема на териториите с особено териториално устройствена защита - част 1 и част 2.

Текстовата част включва  обяснителна записка и правила и нормативи на прилагане, както й приложения относно: Показатели на застрояване в зоните; Регистър на имотите със специално предназначение, свързани с отбраната и сигурността на страната на територията на общината; Списък на устройствените зони и попадащите в тях имоти; Списък на имоти, за които се изисква съгласуване на инвестиционните намерения с Министерство на културата и респективно становище от НИНКН; Правила и нормативи за прилагане на ОУП на гр. Плевен и землището му (приет с решение от 24.09.2020 г. на Общински съвет - Плевен, обнародвано в Държавен вестник от 10.12.2020 г.).

Одобреният Общ устройствен план на Община Плевен може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд - Плевен.

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Плевен с паметна плоча на…

петък, 30 септември 2022
94

Определиха цени за продажба на…

четвъртък, 29 септември 2022
118

Общинският съвет прие отчета за…

четвъртък, 29 септември 2022
72

Общинският съвет заседава през септември…

сряда, 28 септември 2022
65